«Det er en alvorlig sak, både fordi det er snakk om betydelige beløp, men også fordi vi mener tiltalte har brutt med den særlige tilliten som følger med stillingen han hadde som advokat», sier førstestatsadvokat Geir Kavlie som var påtaleansvarlig i saken.

Den tiltalte mannen i 50-årene ble i Oslo tingrett dømt til ubetinget fengsel i 5,5 år og til å betale erstatning til 15 fornærmede på om lag 50 millioner kroner. Mannen fradømmes også retten til å virke som advokat på ubestemt tid og retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet i fem år. Strafferammen for både grove underslag og for grove bedragerier er 6 års fengsel. Dommen falt 1.oktober.

I dommen står det: «Underslaget anses som grovt fordi verdien er betydelig, det har pågått over flere år, det er begått ved brudd på den særlige tillit som følger med tiltaltes stilling, virksomhet og oppdrag og fordi det er ført og utarbeidet uriktige regnskaper og uriktig regnskapsdokumentasjon.»