Seks månadar av straffa er gjort på vilkår. Mannen er dømd for å ha unndrege cirka 42 millionar kroner i inntekt etter uttak fra den domfelte sitt selskap i Delaware i USA. Borgarting lagmannsrett la til grunn at mannen var klar over at han mottok slike verdiar fra selskapet, at dette ikkje vart opplyst om til skattemyndigheitene og at skattesviket var vanskeleg å oppdage som følgje av bruk av utanlandske selskap. Skattekrim i Skatt øst melde saka til ØKOKRIM.

- Høgsterett har, som oss, konkludert med at lagmannsretten har vurdert saka rett. Dommen på grovt skattesvik er såleis rettskraftig, seier politiadvokat Åsne Hana Torgersen i ØKOKRIM.

Les meir om saka her (lenke)

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Åsne Hana Torgersen tlf. 986 84 432