Den domfelte mannen skulle slepe en rekke flytebrygger på sjøen fra Helgeroa i Larvik til Gressvik i Fredrikstad. Ikke så lenge etter at slepet hadde startet røk det og flytebryggene drev av gårde. Den domfelte unnlot å varsle myndighetene om at flytebryggene var mistet.

Mange av flytebryggene drev opp i fjæra i Grimstad kommune og ble slått i stykker og store mengder isopor havnet som følge av dette flere steder i Grimstads skjærgård.

- Når tingretten reagere med ubetinget fengsel i 60 dager for denne typen kriminalitet, er det et viktig signal om alvorligheten av plastforurensning og da også marin forsøpling, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland.

Mannen ble dømt for overtredelse av forurensningsloven og havneloven og ilagt å betale erstatning til Grimstad kommune og Kystverket med henholdsvis 306.000 og 40.730 kroner i forbindelse med oppryddingsarbeidet.

Tingretten skriver i dommen: "Den fare som isopor utgjør når den brytes ned til så små partikler at den blir en integrert del av naturen rundt seg er svært alvorlig […].

Videre står det i dommen at: "Det har vært mye snakk om plastforurensning, også på havet de siste årene. Til tross for dette varsler han ingen og bidrar dermed ikke til at mest mulig av isoporen blir fanget opp".

Høviskeland viser også til Økokrims trusselvurdering for 2020 hvor det er påpekt at "Marin forsøpling er en av de største miljøutfordringene vi har, og omfanget er økende".

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson i Økokrim er førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, telefon 916 46 013.