Beslaget består av det som antas å være kileskrifttavler og andre arkeologiske objekter fra Mesopotamia, eller dagens Irak. Det omfattende beslaget består av i underkant av 100 gjenstander som anses å være viktige for den kulturhistoriske verdensarven. Beslaget gjennomgås nå av fagpersoner for å fastslå autentisitet og etablere mulig proveniens.

Konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl sier følgende om saken:

«Økokrim har bistått Kulturdepartement i en sak hvor irakiske myndigheter etterlyser en rekke kulturgjenstander som mistenkes å være ulovlig utført. Økokrims oppdrag har bestått i å lokalisere de etterlyste gjenstandene. I forbindelse med ransaking ble en rekke gjenstander beslaglagt. Flere vitner er avhørt». «Bistandsoppdraget er per i dag ikke en tradisjonell etterforskning, men begrenser seg til å lokalisere de aktuelle gjenstandene. Grunnlaget for oppdraget er Kulturminneloven § 23c».

Så vidt Økokrim kjenner til er det første gang denne paragrafen kommer til anvendelse.

«Kulturminneloven § 23c åpner for at politiet kan bruke tvangsmidler som for eksempel ransaking, selv om ingen kan straffes for ulovlig befatning med kulturgjenstandene », sier Bache Dahl.

Økokrim har det nasjonale fagansvaret for miljøkriminalitet, som også inkluderer kulturarvkriminalitet.

I 2020 ga Riksantikvaren, i samarbeid med Økokrim, ut boken «Kulturminnevern – kulturminneloven med kommentarer». Publikasjonen er tilgjengelig som PDF hos Riksantikvaren.