Personene og TGS Nopec Geophysical Company ASA ble domfelt av Oslo tingrett men er nå frifunnet av Borgarting lagmannsrett.

I samme sakskompleks har E&P Holding AS vedtatt forelegg på 85 millioner kroner som selskapet ble ilagt for grovt skattesvik på vel 291 millioner kroner etter misbruk av den statlige leterefusjonsordningen.

- Lagmannsretten har ikke har vært enige med Oslo tingrett og ØKOKRIM, det tar vi til etterretning. Vi skal nå gå gjennom dommen grundig for å vurdere om det er grunnlag for å anke dommen til Høyesterett, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i ØKOKRIM.

Dommen er ikke rettskreftig.

Kontaktperson hos ØKOKRIM: førstestatsadvokat Marianne Bender tlf. 902 04 300