Høyesterett kom også til at ransaking i et tilfelle som dette ikke ville innebære noen krenkelse av andre staters eksklusive rett til å bruke tvang på eget territorium. Det er foretatt en såkalt tredjemannsransaking i denne saken.

- Påtalemyndigheten er tilfreds med at Høyesterett i likhet med lagmannsretten og tingretten har kommet til at måten Økokrim foretok denne ransakingen på er i tråd med gjeldende rett, sier statsadvokat Henrik Horn i ØKOKRIM.

Les avgjørelsen på Høyesteretts hjemmeside (lenke)

Les mer om saken her (lenke)