Rapporten Kriminelle i arbeidslivet viser at etatene hver for seg har mye informasjon om aktører som har begått arbeidslivskriminalitet. Det finnes likevel få felles tverretatlige kjennetegn ved foretak og personer involvert i arbeidslivskriminalitet.

FUNN
Tusen personer
Kriminelle i arbeidslivet beskriver noen sentrale funn som kan styrke arbeidet mot kriminelle aktører som påtreffes gjentatte ganger i kontrollarbeidet. Personer som har blitt anmeldt av kontrolletatene flere ganger og har, eller har hatt, ledende rolle i virksomhet, er ofte også siktet eller dømt i profittmotivert kriminalitet. En relativt liten gruppe på vel tusen personer med ledende roller i arbeidslivet kan knyttes til et stort omfang straffbare forhold.

Konkurskriminalitet
Konkurshyppighet i virksomheter ledet av personer registrert med flere straffbare forhold er meget høy. Blant personer med konkurshistorikk er dobbelt så mange siktet for annen økonomisk kriminalitet, sammenliknet med personer uten konkurser. Konkurs benyttes for å unngå personlig ansvar for kriminalitet begått i virksomhetens navn, og som verktøy ved unndragelse av verdier.

Stråmenn
Rapporten sender også et varsku mot bruk av stråmenn. Sannsynligheten er stor for at kriminelle med konkurshistorikk og flere straffbare forhold, men uten rolle i dag, benytter stråmenn for å fortsette sin aktivitet. Uten rolle eller registeroppføring i virksomhet vil personer som står bak kriminaliteten unngå tradisjonell kontrollvirksomhet. Stråmenn benyttes særlig der virksomhetens eneste funksjon er å være et verktøy for gjennomføring av kriminalitet.

NY KUNNSKAP
- Felles metodebruk med nye kunnskapsverktøy gjør tverretatlig bekjempelse av arbeidslivskriminaliteten mer effektiv og treffsikker. Mer enn tusen personer knyttes til et stort omfang straffbare forhold, der konkurskriminalitet ofte avdekkes. Å dele opplysninger og kunnskap på tvers av etatene står helt sentralt og rapporten er en bevisstgjøring i verdien av samarbeid, sier lederen av Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES), Jørgen Steen.

NTAES rapport Kriminelle i arbeidslivet.pdfLast ned rapporten Kriminelle i arbeidslivet (PDF)

Les mer om NTAES (lenke)