I tillegg til fengselsstraffer på henholdsvis to år, ett år og 120 dager idømmes de tre tiltalte inndragning av til sammen i overkant av 1,3 millioner kroner.

«Dommen sender et tydelig signal om at det reageres strengt mot ulovlig fangst, videreformidling og ureglementert håndtering av matvarer», sier politiadvokat Erlend Stenberg.

En av de tre dømte i saken er eier av et større transportselskap på Østlandet. Mannen dømmes for heleri av minst 12.368 kilo kongekrabbe og inndragning av 1,1 millioner. I dommen står det at den domfelte «har kunnet handle i skjul av sin lovlige transportvirksomhet, og det har slik sett et profesjonelt preg». Eieren av transportselskapet var også i besittelse av en ladd pistol hvor serienummeret var fysisk fjernet og ble dømt for overtredelse av våpenloven.

Dommen inngår som del av et større sakskompleks hvor Økokrim, Finnmark Pd og en rekke andre politidistrikt har etterforsket og iretteført saker mot et nettverk som har fisket, fraktet, distribuert og videreformidlet ulovlig fangstet kongekrabbe. Til sammen er over 50 personer omfattet av den pågående etterforskningen.

«Økokrim er tilfreds med at tingretten deler vårt syn på skyldspørsmålet og vil vurdere om det er deler av dommen, knyttet til rettighetstap og inndragning som skal ankes», sier politiadvokat Erlend Stenberg.

Dommen er ikke rettskraftig.

Fakta om kongekrabbesakene så langt:

  • Saker i syv politidistrikt (inkludert Økokrim)
  • 14 domfellelser (seks av disse er tilståelsessaker)
  • Fem vedtatte forelegg