I «Aktuell trussel» presenterer Økokrim ny eller oppdatert informasjon om truslene innenfor våre ansvarsområder. Rapporten bygger på Økokrims og politiets samlede etterretningsproduksjon. I tillegg baseres rapporten på informasjon fra nasjonale og internasjonale kilder, som forskningsrapporter og rapporter fra ulike samarbeidspartnere. Vi håper informasjonen vil være nyttig for norsk offentlighet for å vurdere forventet utvikling av økonomisk kriminalitet, miljøkriminalitet og dyrevelferdskriminalitet.

 

Russlands invasjon av Ukraina i februar har resultert i at flere millioner mennesker er på flukt i Europa. I overkant av 15 000 ukrainske borgere har søkt om beskyttelse i Norge så langt i 2022.

I løpet av mars og april har flere politidistrikter rapportert om at nyankomne ukrainske asylsøkere har fått tilbud om arbeid før de har blitt innvilget oppholdstillatelse. Ukrainske borgere har først rett til å arbeide i Norge etter at de har fått innvilget arbeidstillatelse eller kollektiv beskyttelse. Flere ukrainere skal i forbindelse med søknadsprosessen om beskyttelse ha opplyst om at de har fått tilbud om arbeid. I andre tilfeller foreligger det indikasjoner på at ukrainske borgere allerede befinner seg i et ulovlig arbeidsforhold i Norge. Flere ukrainske asylsøkere er også innkvartert på private bopeler hos aktører som politiet mistenker for å være tilretteleggere for arbeidslivskriminalitet.

Arbeidstilbudene ukrainerne har fått varierer, men det er hovedsakelig arbeid innen bygg og anlegg, frisør og renhold. Også ulike tilbydere på ukrainske nettsider skal tilby arbeid mot betaling i Norge. Et ukjent omfang ukrainske asylsøkere på Vestlandet skal også selv ha tatt kontakt med frisør- og renholdsbedrifter for å skaffe seg svart avlønnet arbeid.

Politiet er også kjent med at ukrainske borgere nylig skal ha arbeidet ulovlig for et gartneri på Sørlandet. Det knyttes nå bekymring til hvorvidt ukrainske borgere kan bli utnyttet til sesongarbeid i landbruket i tiden fremover.

Hvis du har informasjon om ukrainske borgere som utnyttes i arbeidslivet kan du formidle dette under tips oss, under.

Tips oss

 

[1] https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/ukraina/. Tall hentet fra nettsiden 29.04.2022.