Mannen ble samtidig frifunnet for flere tiltaleposter, blant annet for skatte- og merverdiavgiftsunndragelse og grovt underslag.

Domfellelsen gjelder ti tilfeller av forsikringsbedrageri. Tingretten konkluderte med at veterinæren hadde "utarbeidet fiktive eller feilaktige journaler hvor han oppga å ha hatt konsultasjoner og behandlinger som ikke var gjennomført eller annen behandling enn den som faktisk hadde funnet sted". Veterinæren ble samtidig frifunnet for ni andre tilfeller av forsikringsbedrageri. Tre forsikringsselskaper er til sammen tilkjent 121.005 kroner i erstatning. Inndragning av utbytte ble fastsatt til 3.349 kroner.

Overtredelsen av dyrevelferdsloven gjaldt operative inngrep på ørene til en schæfer, som i følge tingretten ble begrunnet i estetiske hensyn, ikke hensynet til dyrets helse.

I samme dom ble veterinæren frifunnet for syv tiltaleposter. Dette gjaldt skatte- og merverdiavgiftsunndragelse, mangelfull bokføring, grovt underslag, to tilfeller av uriktig forklaring overfor offentlig myndighet og brudd på matloven.

-Påtalemyndigheten konstaterer at retten har vektlagt at veterinæren har begått grove tillitsbrudd overfor forsikringsselskapene ved å oppgi feil opplysninger i journalene og forsikringskravene, herunder at den feilaktige informasjonen i journalene kan føre til senere feilbehandling av dyrene, sier konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl.

-For postene hvor tiltalte er frifunnet, ser vi at retten i stor grad har vurdert bevisene på en annen måte enn påtalemyndigheten. Vi må nå gjennomgå dommen grundig, og vurdere en eventuell anke.

Kontaktperson hos ØKOKRIM: konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl, telefon 905 19 092.