- I denne saken har vi samarbeidet tett med Oslo politidistrikt, og vi har også innhentet bistand fra Sør-Øst politidistrikt og Sør-Vest politidistrikt, sier politiadvokat Daniel Sollie.

Saken gjelder grovt trygdebedrageri og grovt heleri av utbyttet. Det skal ha blitt gitt uriktige opplysninger for å få utbetalt nesten fire millioner kroner gjennom den midlertidige lønnskompensasjonsordningen som ble innført i forbindelse med COVID-19 pandemien. De anmeldte skal ha utnyttet de automatiserte prosessene som NAV har etablert for å effektivisere saksbehandlingen.

- Vi har i vår trusselvurdering fremhevet at kompensasjonsordningene til næringslivet sannsynligvis vil tiltrekke seg kriminelle, og at svindel med dagpenger vil kunne øke som følge av koronapandemien, sier Sollie.

- Av allmennpreventive grunner er det viktig at disse overtredelsene etterforskes. Ordningen er basert på en særlig tillit, og misbruk av denne tilliten og stønadsordningene er forbrytelser som går ut over fellesskapet.

ØKOKRIM jobber med flere anmeldelser fra NAV og vil også i disse sakene samarbeide med aktuelle politidistrikt.

Kontaktperson hos ØKOKRIM:
Politiadvokat Daniel Sollie, 941 21 000 / daniel.sollie@politiet.no