Mannen ble også dømt til å tåle inndragning av 235 000 kroner i utbytte fra straffbar handling. Med denne saken foreligger det dom på at omsetningen av ulovlig fangstet kongekrabbe også gikk ut over Norges grenser. 
 
Dommen inngår i et større sakskompleks, der Økokrim, i samarbeid med Finnmark og flere andre politidistrikter, avdekket et omfattende nettverk for ulovlig fangst og omsetning av kongekrabbe. 
 
Mannen ble høsten 2019 stoppet av svensk politi med bilen fullastet av frosne kongekrabber. Retten legger til grunn at mannen har kjøpt ulovlig fangstet kongekrabbe fire ganger i perioden juli til oktober 2019 av en kvinne bosatt på Østlandet, hvorav den ene gangen var i forkant av at han ble stoppet av svensk politi. Kvinnen ble domfelt for grovt heleri av ulovlig fangstet kongekrabbe i oktober 2021. 
 
- Økokrim er tilfreds med at retten vurderer det som straffeskjerpende at sjømat og skalldyr, som omsettes utenfor de legale rammene, medfører at maten kan være sykdomsfremkallende. Heleri har i tillegg en konkurransevridende effekt, som skader de som opererer innenfor lovens rammer, sier politiadvokat Ragna Flækøy Skjåkødegård.
 
Økokrim har i trusselvurderingen for 2022 identifisert fiskerikriminalitet som en alvorlig trussel mot viktige samfunnsverdier, og har styrket innsatsen på området. Økokrim har også opprettet et tipsmottak for fiskerikriminalitet
 
Dommen er ikke rettskraftig. 
 
Kontaktperson:
Politiadvokat Ragna Flækøy Skjåkødegård
Telefon 917 40 187
 
kommunikasjon.okokrim@politiet.no
23 29 10 30