Den domfelte mannen stilte sin bankkonto til disposisjon og tok imot over 17 millioner kroner som var utbytte fra et CEO-bedrageri begått i Belgia. Bankens rutiner mot hvitvasking stanset pengene da de skulle føres videre.

Lagmannsretten skriver i dommen at: […] å stille en bankkonto til disposisjon for sikring av utbytte fra straffbare handlinger, og bistand til å sende utbyttet videre – har vært et viktig ledd i en svært samfunnsskadelig, straffbar virksomhet. Slike handlinger er egnet til å skade tilliten til finanssektoren og dens stabilitet. Det er derfor nødvendig med en streng reaksjon i form av en lengre ubetinget fengselsstraff.

Lagmannsretten har skjerpet dommen etter Økokrim anket tidligere dom fra tingretten.

- Når lagmannsretten tydelig skjerper straffen for denne typen kriminalitet, er det et viktig signal om alvorligheten av internasjonal hvitvasking, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen.

Domfellelsen omfatter også transport av over 3.5 tonn ulovlig kongekrabbe fra Finnmark til videre distribusjon og salg i Sør–Norge.

- Påtalemyndigheten merker seg også lagmannsrettens vurdering av straffverdigheten ved ulovlig omsetning av kongekrabbe, sier Kampen.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson i Økokrim er førstestatsadvokat Håvard Kampen, telefon 954 40 968.