Enheten for Finansiell Etterretning (EFE) i Økokrim, ønsker å minne om rapporteringspliktiges forpliktelser etter hvitvaskingsloven. Dette innebærer en selvstendig vurdering og rapportering av mistenkelig forhold (MT-rapport) jf. hvvl. §26. Rapporteringsplikten gjelder også i tilfeller der det rapporteres til Utenriksdepartementet (UD) med hjemmel i sanksjonsregelverket. Dette er to forskjellige regelverk og regimer som ikke har en umiddelbar sammenheng.

Kundeforhold med treff i sanksjonslister, hvor det også er forhold som gir mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering, skal rapporteres både til UD og EFE i tråd med kravene i de to forskjellige regelverkene. Det innebærer at det rapporteres til UD og sendes en MT-rapport til EFE. Det er i slike tilfeller ønskelig at det fremkommer i MT-rapportene at UD er gjort kjent med listetreffet. EFE vil minne om viktigheten av god kvalitet på MT-rapportene[1], og at rapporteringspliktige gjennomfører adekvate kundetiltak jf. hvvl. §25. Informasjonen EFE mottar i MT-rapportene bidrar til å forebygge, og bekjempe aktører som ønsker å omgå sanksjoner, og søke innpass i norsk næringsliv.

I tillegg til at situasjonen berører finansinstitusjonene, ønsker EFE også særlig å oppfordre advokater, revisorer, eiendomsmeglere og verdipapirforetak til økt overvåkenhet og undersøkelser. Tjenestene som disse aktørene leverer og er knytte til vil i en rekke tilfeller kunne være forhold eller transaksjoner som er meget kapitalintensive, jf. tilretteleggelse og oppkjøp av selskaper, omsetning av næringseiendommer og store formuesoverføringer ved bruk av verdipapirer m.m. Dette stiller særlige krav til god kjennskap om kunden og reelt eierskap.

EFE har derfor utarbeidet en indikatorliste vedrørende omgåelse av sanksjoner og utenlandsk eierskap i norsk eiendom. Dersom indikatorlisten ikke har blitt tilsendt til ditt foretak, bransjeorganisasjon eller konsern, ta kontakt med EFE for å få den tilsendt (kun rapporteringspliktige).

Kontaktinfo: 
Rapporteringspliktige kan kontakte EFE direkte. Presse og øvrige:
kommunikasjon.okokrim@politiet.no / 23 29 10 30

[1] https://www.okokrim.no/rapportering.562409.no.html