Lagmannsretten har kommet til at de domfelte ga uriktige opplysninger til Husbanken da de søkte om lån og tilskudd til kjøp og oppgradering av eiendommer for utleie til flyktninger og vanskeligstilte. Som følge av dette fikk de urettmessig utbetalinger og forpliktende tilsagn om lån og tilskudd fra Husbanken for til sammen over 40 millioner kroner.
 
Misbruk av et knapphetsgode for vanskeligstilte
Lagmannsretten har skjerpet straffen for de to domfelte. Den ene mannen er dømt til fengsel i 3,5 år måneder og til inndragning av utbytte på ca. 900 000 kroner. I tillegg er han fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet, være daglig leder eller ha ledende stilling i noe selskap og retten til å ha styreverv i selskap på ubestemt tid. Den andre mannen er dømt til fengsel i 3 år og til inndragning av utbytte på ca. 1,4 millioner kroner. 
 
– Ved utmåling av straffen har lagmannsretten lagt vekt på at Husbankens ordning med tilskudd og grunnlån var et knapphetsgode og et tiltak fra det offentlige for å skaffe flyktninger og vanskeligstilte bolig. Det var i stor grad basert på tillit til aktørene, og ble grovt misbrukt av de domfelte. Av allmennpreventive hensyn er det viktig at slik misbruk av fellesskapets midler straffes strengt, sier førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik. 
 
Erstatningen til Husbanken er betydelig redusert i dommen, fordi lagmannsretten mente at størstedelen av Husbankens påståtte tap ikke er endelig konstatert.

Saken har sitt utspring i anmeldelse fra Husbanken og har vært etterforsket av Vest politidistrikt og Økokrim. Økokrim overtok saken i februar 2020.
 
Dommen er ikke rettskraftig.
 
 
Kontaktperson:
 
Elisabeth Harbo-Lervik
førstestatsadvokat
telefon: 415 55 909
 
kommunikasjon.okokrim@politiet.no
pressetelefon: 23 29 10 30 (08.00-15.00)