Bedrageriet er gjennomført i forbindelse med søknader om lån og tilskudd hos Husbanken som skulle gå til å finansiere kjøp og oppgradering av eiendommer som de domfelte skulle leie ut til flyktninger og vanskeligstilte.

Tingretten har kommet til at «det er snakk om eit bedrageri som medførte tap for Husbanken knytt til utbetalte tilskot på kr 7 357 000. Til dette kjem at det også er snakk om fare for tap knytt til utbetalt grunnlån på kr 25 029 000 og tilsegn om grunnlån og tilskot som ikkje har kome til utbetaling på kr 9 350 000. Det vart også søkt om eit grunnlån på kr 6 222 000, der behandlinga stoppa opp før Husbanken kom til tilsegnfasen. Bedrageriet gjekk over ein periode på kring 2 ½ år før Husbanken stansa si behandling av søknadane».

Tingretten skriver at det er tale om «medvitne og systematiske handlingar for å få Husbanken til å utbetale tilskot og fordelaktige grunnlån, som dei elles ikkje ville fått", og at "dei tiltalte på ein planmessig måte har utnytta Husbanken si særlege gunstige og tillitsbaserte ordning for å finansiere rimelege bustader til vanskelegstilte».

Den ene mannen er dømt til fengsel i 3 år og 3 måneder, og til inndragning av utbytte på kr. 918 813, samt fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet, være daglig leder eller ha ledende stilling i noe selskap, samt retten til å ha styreverv i selskap på ubestemt tid.

Den andre mannen er dømt til fengsel i 2 år og 9 måneder, og til inndragning av utbytte på kr. 1 369 700.

Videre er de dømt til å betale erstatning til Husbanken med kr 4 230 465.

Saken har sitt utspring i anmeldelse fra Husbanken og har vært etterforsket av Vest politidistrikt og Økokrim. Økokrim overtok saken i februar 2020.

Dommen er ikke rettskraftig.

Ved spørsmål om dommen kontakt:

Susanne Åsheim Ihlebæk, politiadvokat
Susanne.ihlebae@politiet.no
474 58 578

Kommunikasjonsavdelingen
kommunikasjon.okokrim@politiet.no
23 29 10 30