Selskapet, Wirana Shipping Corporation Pte. Ltd., var såkalt «commercial manager» for seilasen og bestemte hvor den skulle gå til, hvilket formål og hvordan den skulle gjennomføres. Wirana Shipping CPL sin virksomhet er blant annet å kjøpe opp utrangerte skip og selge dem til opphuggingssteder på strendene i India og Pakistan («cash buyer»). Skipets eier var et selskap registrert på Saint Kitts og Nevis og Wirana Shipping CPL brukte et managementselskap til å gjennomføre seilasen.

Seilasen ble oppdaget da skipet etter to dager fikk motorhavari og kom i drift utenfor Jærstrendene. Miljømyndighetene nektet skipet å forlate Norge uten tillatelse. Finansdirektøren i Wirana Shipping CPL fremskaffet ifølge forelegget en fiktiv avtale om at skipet skulle settes i drift utenfor Afrika og to erklæringer fra tredjepersoner om at Afrika-avtalen var reell selv om den ikke var det, siden skipet skulle til opphugging. Forelegget omfatter ut fra dette to tilfeller av uriktig forklaring til offentlig myndighet, ettersom disse dokumentene ble lagt frem for Klima- og miljødepartementet.
 
Et tredje tilfelle av uriktig forklaring til offentlig myndighet gjelder fremleggelse av ugyldig nasjonalitetsbevis fra Komorene og ikke-reelle klassesertifikater fra Union Marine Class Society for Sjøfartsdirektoratets inspektører under havnestatskontroll av Tide Carrier forut for avreise. Nasjonalitetsbeviset og klassesertifikatene skulle tjene som dokumentasjon på at fartøyet oppfylte internasjonale konvensjonskrav som angitt i havnestatsforskriften, slik at Sjøfartsdirektoratet kunne la det seile.

Forelegget omfatter også brudd på forurensingsloven ut fra den forurensningsfare seilasen innebar, blant annet fordi det ble gjort nødvendig vedlikehold av motoren under oppankring ved Feistein utenfor Klepp uten taubåt i beredskap. Skipet hadde forut for seilasen ligget ti år i opplag. Ifølge Kystverket var det overhengende fare for akutt forurensning da skipet kom i drift. På skipets tanker var det blant annet 1500 m3 oljeholdige væsker, avfall som ble forsøkt ulovlig utført fra Norge, ifølge forelegget. Et oljeutslipp utenfor Jærstrendene ville medført fare for svært omfattende skade på plante- og dyreliv i området. Potensielle opprydningskostnader kunne blitt svært betydelige.
 
Boten er allerede betalt ettersom Wirana Shipping CPL. hadde stilt penger i sikkerhet for opphevelse av heftelse i skipet som ble besluttet av Oslo tingrett da skipet skulle seile fra Norge i juli 2018.

Miljødirektoratet innga anmeldelse i saken i april 2017 og Kystverket i mai 2017. Saken har vært etterforsket sammen med Vest politidistrikt.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Tarjei Istad, telefon 23 29 12 98, 99 62 49 76
Kontaktperson for Wirana Shipping Corporation Pte. Ltd.: advokat Arnt Angell, telefon  91 64 60 05
Kontaktperson i Miljødirektoratet: avdelingsdirektør tilsyn Bjørn Bjørnstad, telefon 994 40 335
Kontaktperson i Sjøfartsdirektoratet: seniorrådgiver Kjetil B Sørensen, telefon 980 61 035
Kontaktperson i Kystverket: jurist Lill Veronika Benjaminsen, telefon 411 61 595