I tingretten ble mannen dømt til 6 måneders fengsel, for medvirkning til avfallseksport i strid med forurensningsloven. Lagmannsretten fant det bevist at det var bestemt at skipet skulle til Gadani i Pakistan for skraping på stranden der, og at tiltaltes medvirkning ga vesentlige tids- og kostnadsbesparelser i forbindelse med utførselen av skipet.

«For første gang er en norsk aktør dømt for sin befatning med skraping av utrangerte skip på strendene i Sør-Asia. Slik skraping omtales som beaching, og er et stort internasjonalt miljøproblem. Som en stor sjøfartsnasjon er det viktig at norske myndigheter bidrar til bekjempelsen av dette problemet», sier politiadvokat Maria Bache Dahl.

Avfallseksport er strengt regulert i norsk og internasjonal rett. Hensikten er å forhindre at rike land sender sitt avfall til fattige land som ikke har tilfredsstillende systemer for håndtering av avfallet. Skrapingsmetoden beaching innebærer at skip kjøres opp på en strand for egen maskin, og deretter hugges opp i tidevannssonen. Karakteristisk for skrapingsmetoden er manglende håndtering av farlig avfall fra skipene, med forurensning til grunn og vann som resultat. Beaching karakteriseres også av manglende ivaretakelse av arbeidsmiljøet, og det er rapportert om både alvorlige ulykker og utnytting av barne- og migrantarbeidere.

«Lagmannsretten uttalte at det utgjør liten forskjell for handlingens straffverdighet om en reder selv selger skipet direkte til en opphugger på stranden i Gadani, eller selger til en mellommann og straffbart medvirker til dennes utførsel og skraping. Salg til mellommenn som har spesialisert seg på skraping av skip er en vanlig fremgangsmåte ved beaching, og det er verdt å merke seg at dette etter forholdene også kan medføre straff i Norge», sier Bache Dahl.

Dommen er avsagt under dissens, i det to dommere stemte for frifinnelse.

Dommen er rettskraftig.

For spørsmål om dommen kontakt:
Maria Bache Dahl, politiadvokat
905 19 092.

kommunikasjon.okokrim@politiet.no
23 29 10 30