Mannen sendte en søknad om utbetaling innenfor ordningen, og bekreftet at vilkår for å motta stønaden var innfridd, herunder at informasjonen i søknaden var korrekt, og fikk utbetalt i underkant av 400 000 kroner. Retten har etter forklaring fra siktede lagt til grunn at opplysningene var uriktige. Saken ble oppdaget av og anmeldt av Enheten for finansiell etterretning (EFE) hos ØKOKRIM.

Når det gjelder straffutmålingen uttaler retten blan annet følgende:

Ved at enkelte velger å misbruke de støtteordningene som er lagt til grunn under en krisesituasjon, som er den største Norge har opplevd siden andre verdenskrig, taler for at det bør reageres sterkt på tillitsbruddet. Ikke minst mener retten at dette er en kynisk utnyttelse av en sårbar og kritisk situasjon. Misbruket under pandemien strekker seg lenger enn et tillitsbrudd ved trygdebedrageri, nettopp på grunn av den sårbare situasjonen som samfunnet er i.

Retten kom på denne bakgrunn til at et riktig utgangspunkt for straffutmålingen var fengsel i 10 måneder. I formildende retning er det lagt vekt på at siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse. Straffen ble derfor satt til 7 måneder fengsel.

- ØKOKRIM er fornøyd med at domstolen er enig med påtalemyndigheten i at straffutmålingen i saker som gjelder misbruk av covid-19 støtteordninger må være strengere enn ved andre former for bedrageri, sier statsadvokat Elisabeth Frankrig.

ØKOKRIM etterforsker flere saker som gjelder misbruk av ulike covid-19 støtteordninger. Dette er den første dommen hvor en støtteordning for frivillighets- og idrettssektoren er misbrukt, og ØKOKRIM har et godt samarbeid med Lotteritilsynet når det gjelder avdekking av misbruk mot denne støtteordningen.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM er statsadvokat Elisabeth Frankrig telefon: 901 75 883