Av disse er to dømt til fengsel i 7 måneder, samt inndragning av 130 000 kroner, for kjøp av til sammen 700 kg ulovlig fanget kongekrabbe. Den tredje er dømt til fengsel i 120 dager for å ha bistått med å koble kjøperne og en transportør av den ulovlig fangete kongekrabben sammen. Transportøren ble i desember domfelt i Borgarting lagmannsrett for sin rolle knyttet til transport av ulovlig fanget kongekrabbe til Bergen. Alle de tre har erfaring fra fiskerinæringen, enten som fiskere eller med tilknytning til oppdrettsnæringen.

I trusselvurderingen identifiserer Økokrim fiskerikriminalitet som en alvorlig trussel mot viktige samfunnsverdier, og vi har styrket innsatsen på området. Et av tiltakene har vært å etablere et tipsmottak for fiskerikriminalitet (https://tips.politiet.no/fiskekrim), og vi vil jobbe tett med etterretning og etterforskningsmiljøene i distriktene og hos ressurskontrollen.

Påtalemyndigheten har merket seg tingrettens formulering om at matvarer omsatt på det illegale markedet representerer en helserisiko. Denne saken er et eksempel på at produkter omsatt illegalt ikke får den forskriftsmessige behandlingen den skal ha med tilhørende risiko for sluttbrukeren. Heleri og omsetning av ulovlige varer har i tillegg en konkurransevridende effekt som er skadelig for de som opererer innenfor lovens rammer.

Dommen er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Finnmark politidistrikt og Økokrim rettet mot et nettverk som driver ulovlig fangst og omsetning av kongekrabbe over store deler av landet. Etterforskningen har involvert flere politidistrikt og har resultert i flere titalls siktelser som igjen har ført til forelegg, tilståelsesdommer, tiltalebeslutninger og domfellelser. Det vil bli ført flere saker for domstolene knyttet til ulovlig omsetning av kongekrabbe i løpet av året.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktpersoner hos Økokrim:
Politiadvokat Erlend Stenberg, tlf. 971 99 550