Først ut av Økokrims nye løsninger for tips var fiskerikriminalitet, og nå er mottakene for tips om innsidehandel og korrupsjon også klare.

- Vi ønsker med disse tipsløsningene å gjøre det enkelt og trygt for folk å si fra om mulige straffbare forhold, sier sjef for Økokrim, Pål K. Lønseth.

Han er tydelig på at det skal være lav terskel for å si fra dersom man mistenker kriminalitet, og oppfordrer folk til å tørre å si fra:

- Gjennom tipsløsningen for fiskerikriminalitet erfarer vi at publikum har informasjon som det er viktig for Økokrim og politiet å være klar over. Det er ikke alle tipsene som handler om straffbare forhold, men informasjonen vi mottar gjør oss i stand til å se et tydeligere bilde av forholdene innen våre ansvarsområder, sier Lønseth.

Tipssidene finner du på Økokrims nettsider, eller direkte i lenkene under.

Korrupsjon

Korrupsjonsbegrepet i strafferetten forstås som det å bestikke, eller ta imot bestikkelser, i form av penger, gaver eller tjenester, i anledning utøvelse av stilling, verv eller oppdrag. Tilbud om bestikkelser rammes også.

I dagliglivet er ordet korrupsjon også sett brukt i situasjoner hvor det foreligger habilitetsbrudd, samrøre, dobbeltroller og tette bånd mellom partene. Mye kan imidlertid være kritikkverdig eller klanderverdig uten å være straffbart. For å rammes strafferettslig, må det være gitt, tilbudt eller mottatt en såkalt utilbørlig fordel, som ikke trenger å være et pengebeløp.

I Økokrims trusselvurdering pekes det blant annet på at norske kommuner er sårbare for korrupsjon og at korrupsjonsfaren særlig er til stede der privat sektor møter offentlig sektor.

https://tips.politiet.no/korrupsjon/

Innsidehandel

Innsidehandel er basert på innsideinformasjon. Innsideinformasjon er hemmelig (ikke offentlig kjent) informasjon – som man kan tjene penger på.

Det er flere vilkår i innsidebestemmelsen, men syretesten er om hendelsen/innsideinformasjonen er noe en fornuftig investor ville lagt vekt på ved sin investeringsbeslutning.

https://tips.politiet.no/innsidehandel/

Fiskerikriminaliet

Fiskerikriminalitet er ulike straffbare handlinger begått mot eller i fiskerinæringen. Det kan for eksempel være i forbindelse med fangst, landing, produksjon, transport, eksport eller salg av fisk og fiskeprodukter. Det kan også være i forbindelse med arbeidsforhold i næringen.

https://tips.politiet.no/fiskekrim

Tips oss

Økokrim ønsker tips. Er du i tvil om forholdet er alvorlig nok, send oss likevel tipset. Politiet kan vurdere om materialet er noe vi går videre med. Dette gjelder for alle tre tipsmottakene.