De fornærmede lånte mannen mer enn 54 millioner kroner i den tro at de investerte i eiendomsprosjekter på Østlandet. Pengene ble ikke disponert som avtalt.

Den dømte er en mann i slutten av 30-årene. Han er tidligere daglig leder, styreleder og eier av et eiendomsselskap.

De fornærmede lånte ut penger til to eiendomsprosjekter i Moss og Oslo, hvor de fikk løfte om 8-10 prosent årlig rente. Økokrim mener at de fornærmede gjennom møter og salgsmateriell har fått inntrykk av at investeringene har vært sikrere enn de i realiteten var.

Deler av lånebeløpet har også blitt brukt til andre formål enn eiendomsprosjektene, og lånene ble ikke sikret som avtalt.

I denne saken er det ikke-profesjonelle investorer som har blitt bedratt, og det er i hovedsak eldre mennesker", sier påtaleansvarlig og førstestatsadvokat i Økokrim, Marianne Bender.

Fremstår profesjonelt

Investeringsbedrageri er en form for bedrageri som er utbredt. Bedragerne fremstår ofte utad som svært profesjonelle med blant annet fine kontorer og mange ansatte.

"I dette tilfellet hadde domfelte kontorer på Aker Brygge i Oslo og mange ansatte. Profesjonaliteten de fremstår med fører til at investorene stoler på at pengene de låner ut er en trygg investering", sier Bender.

"Vi er fornøyd med Oslo tingretts dom som slår hardt ned på denne type bedragerier mot ikke-profesjonelle investorer", sier Bender.

Oslo tingrett skriver i dommen at: "Bedrageriene foregikk systematisk og over en lang tidsperiode. Hele 77 fornærmede er rammet. Retten er ikke i tvil om at domfelte hadde forsett om å skaffe seg uberettiget vinning".

Oslo tingrett uttaler videre "…han visste at han ikke hadde rett til å bruke de innlånte midlene til annet enn de aktuelle prosjektene. Like fullt forsynte han seg av de fornærmedes midler fra første stund, blant annet i form av luksusforbruk, nedbetaling av private lån, driftskostnader og utbetalinger til helt andre prosjekter enn det de fornærmede hadde innbetalt til, uten å informere de fornærmede om dette".

"Retten viser videre til at de fine kontorlokalene på Aker Brygge, presentasjonene, låneavtalene, prosjektmodellene og de mange ansatte "drillede" selgerne gav inntrykk av en profesjonell og blomstrende virksomhet, der man trygt kunne investere sine sparepenger".

"Etter rettens syn har domfelte bevisst brukt ressurser på "fasaden" for å få folk til å investere, og på å opprettholde fasaden gjennom å produsere nyhetsbrev om fremdriften i prosjektet mv. Hans fokus var først og fremst å hente inn stadig mer kapital".

Spørsmål i forbindelse med pressemeldingen:

Marianne Steensen Bender
førstestatsadvokat
marianne.bender@politiet.no
tlf: 902 04 300

kommunikasjon.okokrim@politiet.no
t. 23 29 10 30