Etterforskere fra andre politidistrikter eller medarbeidere fra kontrolletatene trekkes inn i etterforskingen ved behov. Selv om hvert etterforskingsteam er tildelt et særskilt ansvar for spesielle sakstyper, skal alle team (bortsett fra miljøteamet, som har et klart avgrenset saksfelt) i prinsippet kunne behandle enhver sak innenfor ØKOKRIMs ansvarsområder. Etterforskingsteamene får også bistand fra administrasjonsavdelingen, seksjon for fagstøtte og -utvikling, dataavdelingen og sekretariat som utfører fellestjenester.

For pressebilder av ØKOKRIM-ansatte, se vår Flickr-side (lenke)

Organisasjonskart

Orgkart.jpg

Ledelsen ved ØKOKRIM

ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea (født: 1965)

Arbeidserfaring

 • 2009 – i dag: ØKOKRIM-sjef
 • 2004 – 2008: Assisterende ØKOKRIM-sjef
 • 2001 – 2004: Førstestatsadvokat, ØKOKRIM
 • 2000 – 2001: Kst. statsadvokat, Riksadvokatembetet
 • 1999 – 2000: Kst. førstestatsadvokat / politiadvokat, ØKOKRIM
 • 1998 – 1999: Kst. politiinspektør, Uttrøndelag politidistrikt
 • 1997 – 1998: Politiadvokat, ØKOKRIM
 • 1997 – 1997: Kst. statsadvokat, Oslo statsadvokatembeter
 • 1995 – 1997: Rådgiver, Finansdepartementets skattelovavdeling
 • 1993 – 1995: Forsker, Institutt for offentlig rett, Oslo

Utdannelse

 • 2008 – 2009: Topplederprogrammet (Politihøgskolen/Politidirektoratet)
 • 2001: Advokatkurset
 • 1993: Cand. Jur, Universitetet i Oslo

Verv

 • 2014 – 2016: Utvalgsmedlem, Straffeprosessutvalget
 • 2010 – i dag: Medlem, Politihøgskolens styre
 • 2008 – 2009: Utvalgsmedlem, Metodekontrollutvalget (NOU 2009:15)
 • 2001 – 2016: Medlem i Departementsutvalget mot økonomisk kriminalitet (DEPØK)
 • 2001 – i dag: Redaksjonsmedlem, Tidsskrift for Strafferett
 • 1995 – 2004: Tilknyttet Det juridiske fakultet, Oslo; undervisning og sensur
 • 1995 – 1996: Sekretær, Inndragningsutvalget (NOU 1996: 21)

 

Ass. ØKOKRIM-sjef Hedvig Moe

Arbeidserfaring

 • 2016 – i dag: Ass. ØKOKRIM-sjef
 • 2015 – 2016: Politiadvokat, Vest politidistrikt
 • 2013 – 2015: Rådmann, Ullensvang herad
 • 2010 – 2013: Førstestatsadvokat, ØKOKRIM
 • 2008 – 2009: Aktor/Legal Officer, The United Nations' International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)
 • 2007 – 2008: Seniorrådgiver, Finansdepartementet
 • 2005 – 2007: Førstestatsadvokat, ØKOKRIM
 • 2003 – 2005: Politiadvokat, ØKOKRIM
 • 2000 – 2002: Dommerfullmektig, Sunnhordland herredsrett
 • 2000 – 2000: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Thommessen

Utdannelse

 • 2002 – 2003: Master of Laws by Coursework (LLM), University of Melbourne, Australia
 • 2000 – 2001: Advokatbevilling, Oslo
 • 1993 – 1999: Juridikum, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo


For pressebilder, se vår Flickr-side (lenke)

Avdelingsledere

Avdeling

Leder

Telefon

Avdeling 1

avdelingsleder Petter Nordeng

23 29 10 27

Avdeling 2

avdelingsleder Anna Haugmoen Mo

23 29 11 02

Avdeling 3

avdelingsleder Aage Aase

23 29 11 10

Miljøkrimavdelingen

avdelingsleder Hans Tore Høviskeland

23 29 10 72

Enheten for finansiell etterretning

avdelingsleder Sven Arild Damslora

23 29 11 19

Administrasjonsavdelingen

avdelingsleder Jorun Pedersen

23 29 10 00

Dataavdelingen

avdelingsleder Thomas Walmann

23 29 10 00

Teamledere

Avdeling/Team

Teamleder

Telefon

Avdeling 1

Konkursteamet

førstestatsadvokat Bård Thorsen

23 29 10 59

Skatteteamet

førstestatsadvokat Marianne S. Bender

23 29 13 46

Avgiftsteamet

førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik

23 29 10 16

Avdeling 2

Korrupsjonsteamet

spesialetterforsker Vidar Larsen

23 29 10 78

Bedrageri- og korrupsjonsteamet

førstestatsadvokat Trude Stanghelle

23 29 10 41

Verdipapirteamet

førstestatsadvokat Hans Christian Koss

23 29 11 17

Avdeling 3

Utbytteteamet

førstestatsadvokat Geir Kavlie

23 29 10 81

Hvitvaskingsteamet

førstestatsadvokat Håvard Kampen

23 29 10 32

Bistandsteamet

politiinspektør Roger Broen

23 29 10 00

Miljøkrimavdelingen

Miljøkrimteamet

førstestatsadvokat Tarjei Istad

23 29 12 98

Enheten for finansiell etterretning

Analyseteamet

politioverbetjent Merete Klingenberg

23 29 10 91