Fagbladet Miljøkrim

Bilde av tre magasinerMiljøkrim er et fagblad som inneholder aktuelle artikler om miljøkriminalitet – utgitt av miljøkrimavdelingen vår to til tre ganger i året. Hovedområdene er natur, forurensning­, arbeidsmiljø, kunst, kulturminner og dyrevelferd. Det distri­bueres til politiet, påtalemyndigheten, domstolene, kom­munene, naturoppsyn, miljø- og kulturminneforvaltningen, med flere. Les mer på miljøkrim.no.

Vi ser positivt på bidrag fra leserne, både i form av artikler og bilder, men også innspill og forslag til tema. Dette kan sendes til: miljokrim.okokrim@politiet.no

Her finner du tips til hvordan utforme en god artikkel til Miljøkrim (en PDF med skrivespesifikasjoner).

Årsrapporter

Hvert år gir ØKOKRIM ut en årsrapport med mye informasjon utover statistikk og tall. Her finner du de tre siste års rapporter:

2016

2015

2014

Trendrapporter

Profesjonelle rådgivere bidrar i stadig større grad til økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. På tross av høyt fokus på å bekjempe disse kriminalitetsformene forventer ØKOKRIM at trusselen generelt vil øke. 

Trendrapport 2015–2016: Økt profesjonalisering

Profesjonelle rådgivere bidrar i stadig større grad til økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. På tross av høyt fokus på å bekjempe disse kriminalitetsformene forventer ØKOKRIM at trusselen generelt vil øke. Det viser ØKOKRIMs nye trusselvurdering.

Proft og organisert

Bruken av profesjonelle rådgivere innenfor økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet fremstår som økende. Dette gjelder blant annet skattelovbrudd, hvitvasking, korrupsjon, bedragerier og forurensingskriminalitet, som sammen med arbeidsmarkedskriminalitet fortsatt utgjør de største kriminalitetstruslene.

Kunnskapsbasert innsats

«Profesjonelle rådgivere bidrar i stadig økende grad til økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. De muliggjør at kriminelle aktører kan utføre kompleks økonomisk kriminalitet og til at både kontroll og etterforsking blir mer ressurskrevende. Dette bidrar til å øke den overordnede trusselen, skade det tillitsbaserte samfunnssystemet vårt og fremtidig verdiskapning. ØKOKRIM ser det som viktig å bidra med en kunnskapsbasert oversikt over trusselbildet for å sikre en felles innsats mot områder som utgjør en særlig risiko», sier ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea.

Arbeidsmarkedskriminalitet og farlig avfall

Arbeidsmarkedskriminalitet er et fenomen som omfatter flere  typer kriminalitet. For å slå tilbake denne kriminaliteten, må alle ta ansvar; fra privatpersoner som får altfor gode tilbud på oppussing til innkjøpsansvarlige i næringsliv og offentlig sektor. Det er også en betydelig trussel at Norge ses på som et attraktivt land å hvitvaske i. Det er økt risiko for at norske banker vil bli brukt både for transitt, å tilsløre midlers opprinnelse og oppbevare utbytte fra utenlandske kriminelle. Med fortsatt stor deltakelse fra norsk næringsliv i, og omfattende bistand til, korrupsjonsutsatte land vil sannsynligvis trusselen for korrupsjon øke noe. Innen forurensningskriminalitet er ulovlig avfallshåndtering den største og viktigste trusselen. Ellers utpeker fiskerinæringen seg som en næring hvor miljøkriminalitet og økonomisk kriminalitet utøves på en organisert måte.

ØKOKRIMs trusselvurdering bygger på informasjon fra politidistriktene, ØKOKRIMs fagmiljøer, en rekke kontrollorganer, interesseorganisasjoner, ulike nasjonale og internasjonale politiorganisasjoner, forskning og åpne kilder.

I år presenteres to vurderinger. Trusselvurderingen (PDF) foku­serer på de viktigste truslene og utviklingstrekkene innen økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Av­slutningsvis presenteres tre områder av norsk økonomi hvor vi mener trusselen for økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet er spesielt stor: finansmarkedet, arbeidsmarkedet og fiskerinæringen. For en gjen­nomgang av alle lovbruddskategorier henviser vi til risikovurderingen (PDF).

Kontaktperson i ØKOKRIM: ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea, tlf. 916 46 006.