Fagbladet Miljøkrim

Bilde av tre magasinerMiljøkrim er et fagblad som inneholder aktuelle artikler om miljøkriminalitet – utgitt av miljøkrimavdelingen vår to til tre ganger i året. Hovedområdene er natur, forurensning­, arbeidsmiljø, kunst, kulturminner og dyrevelferd. Det distri­bueres til politiet, påtalemyndigheten, domstolene, kom­munene, naturoppsyn, miljø- og kulturminneforvaltningen, med flere. Les mer på miljøkrim.no.

Vi ser positivt på bidrag fra leserne, både i form av artikler og bilder, men også innspill og forslag til tema. Dette kan sendes til: miljokrim.okokrim@politiet.no

Her finner du tips til hvordan utforme en god artikkel til Miljøkrim (en PDF med skrivespesifikasjoner).

Årsrapportering

Frem til og med 2016 ga ØKOKRIM ut og trykte opp en årsrapport med oppsummering av året og statistikk. For 2017 og fremover vil vi kun publisere en årsoppsummering med statistikk på nettsiden vår.

2018

2017

2016

2015

2014

Trendrapporter

ØKOKRIMs Threat assessment 2020 (PDF)

Read iy in English? Download here


ØKOKRIMs Trusselvurdering 2020 (PDF)

I årets trusselvurdering knytter ØKOKRIM truslene til de overordnede trendene globalisering, bærekraft, virtualisering samt pandemi og økonomisk usikkerhet.

- Verden har endret seg den siste måneden på måter vi ikke kunne forutse, og vi kan ennå ikke si fullt ut hvordan koronapandemien vil påvirke samfunnet og kriminalitetsutviklingen, sier Hedvig Moe, konstituert ØKOKRIM-sjef.

I trusselvurderingen fremkommer det blant annet at:

  • Koronapandemien og økt økonomisk usikkerhet har skapt et handlingsrom for kriminelle opportunister som utnytter den sårbare situasjonen vi befinner oss i.
  • Pandemien og de økonomiske konsekvensene vil bli utnyttet til å bedra både privatpersoner og næringslivsaktører.
  • Kompensasjonsordningene til næringslivet vil sannsynligvis tiltrekke seg kriminelle med ønske om økonomisk profitt. Det er også sannsynlig at svindel med dagpenger vil øke som følge av koronapandemien.
  • Redusert oppdagelsesrisiko forbundet med konkurskriminalitet både under og etter koronapandemien, vil sannsynligvis bli utnyttet av kriminelle aktører.

- Erfaringsmessig fører en slik krise med seg økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Det kan sette deler av det tillitsbaserte velferdssamfunnet vårt på prøve.

Hovedpunkter i trusselvurderingen

Globalisering

Nasjonale grenser har fått mindre betydning på mange områder. Norske borgere handler på utenlandske nettsteder, og betalingen gjennomføres ved hjelp av utenlandske betalingstjenester. Norske bedrifter etablerer seg i utlandet, og utenlandske bedrifter konkurrerer om anbud i Norge på like vilkår som norske bedrifter. Grenseoverskridende virksomhet blir mer utbredt og finansielle transaksjoner går raskere.

Bærekraft

En bærekraftig utvikling imøtekommer behovene til befolkningen i dag uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. En bærekraftig utvikling krever at vårt livsgrunnlag – selve jordkloden - klima, miljø og artsmangfold ivaretas. Økonomien bør utvikles på en måte som sikrer at alle mennesker har gode levevilkår, inkludert utdanning, anstendig arbeid, likestilling, kulturelt mangfold og et godt helsetilbud.

Virtualisering

Virtualisering av samfunnet foregår på flere måter og har skapt nye rom for kriminalitet. Kriminaliteten i det virtuelle rom skjer i økende grad uten fysisk kontakt, på nye arenaer og gjerne gjennom en identitet som skiller seg fra den fysiske personen. Det daglige kriminalitetsbildet preges i dag av kriminalitet innen virtuell- og kryptovaluta,  massebedragerier i virtuelle rom, misbruk av personopplysninger og persondata, nettovergrep og trusler på nett.

Pandemi og økonomisk usikkerhet

Koronaviruset, som først ble oppdaget i Kina i slutten av 2019, har utviklet seg til en verdensomspennende pandemi med mange tusen døde. Norske og internasjonale myndigheter har iverksatt inngripende tiltak og arbeid for å begrense smittespredning som rammer næringslivet og personers bevegelsesfrihet.

 


 

ØKOKRIMs trusselvurdering 2018 (PDF)

ØKOKRIM ser en tydeligere tendens til at digitaliseringen gjør det stadig enklere å drive massebedragerier – norske bedrifter og privatpersoner er attraktive mål for utenlandske bedragere.

Digitaliseringen og globaliseringen preger også trusselbildet i resten av vårt ansvarsområde. Dette gir politiet og myndighetene nye utfordringer og stiller høyere krav til tverretatlig samarbeid. I denne trusselvurderingen beskriver vi de største truslene innen ØKOKRIMs ansvarsområde. Det overordnede trusselbildet har vært relativt stabilt siden 2015. På noen områder ser vi få, men svært alvorlige, tilfeller av lovbrudd. Andre kriminalitetsformer vurderes å være store trusler fordi det er mange lovbrudd. Her er ikke hvert lovbrudd nødvendigvis så alvorlig, men det står ofte organiserte kriminelle bak.

Politiets straffesaksarbeid vil fremdeles være viktig i kriminalitetsbekjempelsen innen vårt ansvarsområde. Men innenfor mange av kriminalitetstruslene ligger det et stort potensiale for forebygging – ikke minst i samarbeid med næringslivet.

Vurderingene i denne trusselvurderingen blir førende for prioriteringer av vår innsats. Trusselvurderingen vil forhåpentligvis også bli benyttet ved prioriteringer i andre politi- og påtaleenheter.

Kampen mot kriminalitet er tverretatlig og internasjonal. I prosessen med utarbeidelse av trusselvurderingen har vi innhentet informasjon fra politidistriktene, aktuelle kontrollorganer og søsterorganisasjoner i andre land. Vi takker for bidragene.

ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea