I dagliglivet er begrepet korrupsjon brukt om situasjoner der det blant annet foreligger tette bånd mellom partene, habilitetsbrudd, dobbeltroller. Mye kan imidlertid være kritikkverdig uten å være straffbart. For at forholdet skal være straffbart må imidlertid handlingen være klart klanderverdig. Momenter ved vurderingen er blant annet ytelsens størrelse, graden av åpenhet og hvilken posisjon vedkommende har.

Korrupsjon er et globalt problem, med betydelige samfunnsmessige skadevirkninger. Korrupsjon utgjør en trussel mot rettsstaten, demokratiske prosesser, menneskerettigheter og sosial rettferdighet. Verdensbanken, OECD og Economic Forum peker på at korrupsjon er et av de største hindrene for bærekraftig økonomisk, politisk og sosial utvikling. Sistnevnte har anslått at korrupsjon utgjør 5 prosent av BNP (Bruttonasjonalprodukt) på verdensbasis. For foretak kan korrupsjon innebære konkurransevridning, og være et hinder for investeringer der korrupsjon er utbredt. Også virksomheter kan straffes for korrupsjon. Dette kan for eksempel være aktuelt der en ansatt har benyttet bestikkelser på vegne av foretaket. Korrupsjon kan forekomme i privat så vel som offentlig sektor.

Konkret vil korrupsjon blant annet kunne medføre at kontrakter ikke inngås med de leverandørene som er best kvalifisert, miljømessige hensyn ikke blir ivaretatt, personer som ikke er kvalifisert blir ansatt, og økte sosiale og økonomiske ulikheter.

Hvordan bekjempe korrupsjon?

For å sikre virksomheten mot ulovlige handlinger i form av korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet er det viktig å ha etablert forsvarlige rutiner og retningslinjer. I tillegg er det viktig å påse at de fastsatte rutinene og retningslinjene etterleves i det daglige. Det er virksomhetens ledelse som er ansvarlig for etablering av forsvarlige rutiner og at rutinene faktisk blir fulgt.

Forslag til tiltak som kan være relevante for å bekjempe korrupsjon finnes blant annet i ISO 37001, en internasjonal standard for anti-korrupsjon, og i DOJ Evaluation of Corporate Compliance Programs utarbeidet av US Department of Justice. I tillegg har Ministry of Justice (UK) utarbeidet et særskilt dokument med veiledning i forhold til hvordan virksomhetene må innrette seg for å tilfredsstille den britiske korrupsjonslovens krav.

Transparency International Norge utarbeider jevnlig en oversikt over norske korrupsjonsdommer. Samlingen kan benyttes som underlag for virksomhetens interne bevisstgjøringsarbeid og som eksempler i forbindelse med kurs og trening.

Internasjonal bekjempelse av korrupsjon

Internasjonalt samarbeid er helt nødvendig for å kunne bekjempe korrupsjon. Norge har sammen med en rekke andre land ratifisert OECDs antikorrupsjonskonvensjon (1999) og FNs konvensjon mot korrupsjon (2006). I tillegg deltar Norge i en rekke samarbeidsfora, herunder OECD, for å bekjempe korrupsjon. Samarbeidet skal blant annet sikre gjensidig assistanse i forbindelse med etterforsking av korrupsjonssaker. ØKOKRIM har et særlig fokus på etterforsking og iretteføring av korrupsjonssaker med forgreninger til utlandet. Etterforskingen nødvendiggjør i mange saker rettsanmodninger til en rekke land. På tilsvarende måte yter også ØKOKRIM bistand til utenlandske myndigheter.

Publikum er en viktig kilde for å avdekke korrupsjon. Vi oppfordrer enkeltpersoner og foretak til å melde fra til sitt politidistrikt eller til ØKOKRIM ved mistanke om korrupsjon.