I ØKOKRIM opereres det normalt med seks hovedkategorier miljøkriminalitet. Skillet mellom de ulike kategoriene er imidlertid laget mest av praktiske grunner, og i konkrete tilfeller vil man se at det er en flytende overganger.

Akvakulturkriminalitet

Akvakultur, hovedsakelig fiskeoppdrett, er Norges nest største eksportnæring med en verdi på over 60 milliarder kroner. Laks er helt dominerende, men ørret har også en liten markedsandel. Oppdrett av torsk og blåskjell skjer i mindre omfang og det gjøres også forsøk med oppdrett av kveite, steinbit og berggylt. Norge er nå verdens største eksportør av oppdrettslaks.

Lakselus og rømt laks er et vesentlig miljøproblem ved fiskeoppdrett. Rømt oppdrettslaks som gyter med villaksen kan påvirke villaksens genetiske mangfold og produktivitet, og kan også spre sykdommer til villfisken. Også tilførsel av næringssalter fra fiskefôr og fiskenes avføring er en utfordring. Slike utslipp kan gi økt algevekst og føre til overgjødsling i innelukkede fjordområder. Laksefôr tilsatt medisin fører til at medisinen ender opp i skall- og krepsdyr og sedimenter nær oppdrettsanlegg.

Hvert år rømmer et stort antall oppdrettsfisk. I tillegg rømmer det årlig en betydelig mengde smolt. Ikke all rømming er kriminalitet, men i mange tilfeller kan rømming av oppdrettsfisk karakteriseres som alvorlig miljøkriminalitet.

Fengselsstraffer, både ubetinget og betinget, er blitt idømt av norsk rettsvesen. Ett oppdrettsselskap har også fått en dom i Høyesterett for miljøkriminalitet.

Arbeidsmiljøkriminalitet

Arbeidsmiljøkriminalitet er brudd på lover og forskrifter som beskytter arbeidsmiljøet. Fortrinnsvis gjelder dette arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Arbeidsmiljøet som er beskyttet omfatter både fysiske og psykisk faktorer som kan påvirke mennesker i et ansettelsesforhold.

Typiske arbeidsmiljøsaker omfatter enten ansatte som blir skadet ved fall, skade ved bruk av maskiner eller uryddige ansettelsesforhold. Tidligere saker har vist at enkelte foretak lar være å følge opp sikkerhetsrutiner i hensikt å spare utgifter og øke produksjonen. Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) er et ledelsesansvar, men alle ansatte har også et oppfølgingsansvar.
Arbeidstilsynet har den løpende oppfølgningen av arbeidsmiljø i norske bedrifter og foretak. ØKOKRIMs rolle er å etterforske og påtale alvorlige og/eller prinsipielle forhold som blir anmeldt for brudd på arbeidsmiljølovgivningen. For å forebygge arbeidsulykker og andre uønskede hendelser på arbeidsplassen er det viktig å gjøre seg kjent med gjeldende regelverk og å ha systematisk rutiner for oppfølging av disse. Dette kalles internkontrollsystem, noe alle bedrifter er pålagt å ha.

Dyrevelferdskriminalitet

Det er en klar målsetting at velferden i vårt dyrehold skal være god, og at Norge skal være blant de fremste land i verden på dette området.

Ved årsskiftet 2010 kom den nye loven om dyrevelferd med sterkere beskyttelse av dyrs rettigheter enn tidligere. Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Typiske straffesaker kan være mishandling av kjæledyr, vanskjøtsel av en besetning med storfe ved at de ikke får mat eller stell, bruk av hunder til ulovlig jakt og manglende surstofftilførsel til oppdrettslaks.

Det er Mattilsynet som forvalter bestemmelsen om dyrevelferd.

Strafferammen for brudd på dyrevelferdsloven er opptil tre års fengselsstraff. I arbeid med dyrevelferdssaker har politiet faglig dialog med veterinærkompetanse i Mattilsynet. En mye omtalt dyrevelferdssak som satt standard for videre arbeid var "Lukas-saken der en hund i 2014 ble druknet i en bekk. Gjerningsmannen ble dømt i Høyesterett til 90 dagers fengsel.

Forurensningskriminalitet

Forurensning er definert i forurensningsloven til blant annet å være «tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen, støy og rystelser, lys og annen stråling og påvirkning av temperaturen som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet».

Ikke all forurensning er straffbar, men både bedrifter og privatpersoner kan gjøre seg skyldig i å forurense ulovlig. Slike saker kan bli anmeldt, etterforsket og påtalt. Det er ofte kostbart å bli kvitt farlig avfall på lovlig måte, og det har vist seg i flere store straffesaker at bedrifter forurenser ulovlig i forsøk på å spare utgifter.

Kunst- og kulturminnekriminalitet

Kunst- og kulturminnekriminalitet er brudd på lover og forskriftet som beskytter våre kulturminner og kulturmiljøer. Skader på faste kulturminner kan for eksempel oppstå som følge av byggearbeid eller ved brann. Løse kunst- og kulturminnegjenstander er verdiobjekter som kan bli stjålet og omsatt for store verdier i illegale marked både i Norge og internasjonalt. Brudd på kulturminnelovgivningen etterlater ofte irreversible skader.

ØKOKRIM samarbeider tett med Riksantikvaren når det gjelder faste kulturminner. Fagmuseene har sakkyndigrollen i saker som angår løse kulturminner. Det er også stor grad av internasjonalt politisamarbeid gjennom Interpol og Europol i kulturminnesaker der Norge deltar aktivt.

Naturkriminalitet

Naturkriminalitet er en samlebetegnelse for flere ulike typer lovbrudd.

Ulovlig jakt, fangst og innsamling av sjeldne arter er en trussel mot det biologiske mangfoldet, og ulovlig bygging i strandsonen eller på fjellet kan ødelegge landskapet og privatisere områder som skal være allment tilgjengelige. Videre kan ulovlig motorferdsel i utmark etterlate store naturskader og forstyrre ville dyr.

ØKOKRIM etterforsker og påtaler saker med brudd på lovverket som er satt til å beskytte naturverdier. Ofte gjøres dette i tett samarbeid med Statens Naturoppsyn som har oppsynspersonell i hele landet. Mange av de oppsynsansatte har politimyndighet begrenset til å håndheve overtredelser av enkelte ulovligheter i skog og mark. Flere saker har også internasjonale forgreininger der nettverk fanger og samler både levende og døde dyr og/eller egg for videresalg og fremvisning. I tilfeller kan dette true enkelte bestander og arter.

Miljøkrimavdelingen behandler også saker med brudd på den internasjonale CITES-konvensjonen (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Internasjonalt foregår det omfattende illegal handel med arter, både dyr og planter, som står i fare for å bli utryddet. Typiske tilfeller er handel med elfenbein og deler av planter brukt i tradisjonell asiatisk medisin.