Innsidehandel og markedsmanipulasjon har en strafferamme på seks år. Noen handlinger kan også rammes av straffebestemmelser i straffeloven og i andre spesiallover, for eksempel verdipapirfondloven, børsloven med mer. ØKOKRIM prioriterer arbeidet med saker som er knyttet til det børsnoterte markedet.

Hvorfor er det viktig å bekjempe verdipapirkriminalitet?

Verdipapirmarkedet benyttes til å kanalisere risikovillig kapital til næringslivet i form av egenkapital (aksjer) eller lånekapital (sertifikater og obligasjoner). Verdipapirmarkedet er således én av bærebjelkene for finansiering av norsk og delvis internasjonalt næringsliv.  

Sammenlignet med andre markedsplasser er det norske markedet lite, det har færre aktører og mindre kapitalgrunnlag. Markedet er avhengig av at investorene er villige til å investere i aksjer og rentebærende verdipapirer. Den største trusselen mot verdipapirmarkedet er handlinger som undergraver markedets integritet og som skader markedsaktørenes tillit til markedet.

I underkant av 40 prosent av alle utestående aksjer som handles på Oslo Børs er eid av utlendinger. Utenlandske meglerforetak står for omtrent 70 prosent av den daglige aksjeomsetningen på børsen. Dersom disse aktørene også i fremtiden skal ønske å investere her, er det avgjørende at de har tillit til det norske markedet.

Samarbeidende organer

Økokrim samarbeider blant annet med Oslo Børs, Nasdaq OMX og Finanstilsynet. Alle disse har egne reaksjonsmuligheter overfor markedsaktørene, eksempelvis kan de:

  • trekke konsesjon (Finanstilsynet)
  • ilegge vinningsavståelse (Finanstilsynet)
  • gi løpende mulkt (Børsen)
  • ilegge overtredelsesgebyr (Børsen)
  • suspendere (Børsen)

Ved mistanke om lovbrudd sender markedsovervåkingen ved Oslo Børs og Nasdaq OMX en undersøkelsessak til Finanstilsynet som bearbeider saken og tar stilling til om den skal anmeldes. I de alvorligste tilfellene anmeldes sakene gjerne til ØKOKRIM – det er slik de fleste av våre verdipapirsaker starter.