Tiltalte hadde latt et av sine selskaper betale sine private fakturaer, og fradragsførte også merverdiavgift for selskapet. Retten mente at tiltalte var sterkt å bebreide for at det ble ført opp uriktige fradrag i skattemeldingen, at det uriktig ble ført opp inngående merverdiavgift, og at han unnlot å melde om inntekt og utbytte i sin private skattemelding.  

Mannen ble dømt for å ha unndratt skatt med ca. 580 000 kroner. Straffen ble satt til fengsel i 90 dager og en bot på 55 000 kroner. 

Næringsdrivende har plikt til å rapportere inn opplysninger til Skatteetaten, og retten mente at det derfor skal mindre til før en handling er uaktsom. Retten pekte også på at dersom man selv ikke har nødvendig regnskapskompetanse, må man sørge for å skaffe den kompetansen som trengs, eller være ekstra forsiktig.   

 Dommen sier at tiltalte visste, eller i det minste burde vite, at private fakturaer ikke kunne stiles til selskapet. 

- Ved å bevisst tilsløre at fakturaene var private, ble det vanskelig å se at det dreide seg om private kostnader og å avdekke lovbruddet, sier politiadvokat i Økokrim, Silje Slotterøy Dahlheim.  

Ved straffutmålingen tok retten utgangspunkt i en straff på fire til fem måneders fengsel, men kom etter en konkret vurdering til at straffen skulle settes til 90 dager. I tillegg ble det gitt bot.  

- Økokrim er fornøyd med at retten er enig i et utgangspunkt på 4-5 måneders fengsel i denne saken. Den strenge opplysningsplikten til skattemyndighetene innebærer at grovt uaktsomt skattesvik må straffes strengt, sier Dahlheim. 

Dommen er ikke rettskraftig. 

Kontaktperson: 
Silje Slotterøy Dahlheim, politiadvokat
Silje.Slotteroy.Dahlheim@politiet.no 409 18 970 

Katrine H. Nylund, kommunikasjonsrådgiver
kommunikasjon.okokrim@politiet.no
23 29 10 30 (mandag-fredag 08.00-15.45)