Domfelte har drevet næringsvirksomhet i størstedelen av sitt yrkesaktive liv. Han har vært og er engasjert i en rekke oppstartsselskaper. 

Opprettet enkeltpersonforetak for urettmessige skattefradrag 
Etter råd fra en nå avdød regnskapsrådgiver, opprettet mannen i årene 1999/2000 et ansvarlig selskap (ANS) og et enkeltpersonforetak (ENK), som angivelig skulle drive med "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning". Disse to virksomhetene hadde verken kunder eller virksomhet. 

Domfelte var kunde av den avdøde regnskapsrådgiveren. Regnskapsrådgiveren ble fratatt revisorbevillingen i 2000 og autorisasjon som regnskapsfører i 2013. 

Samarbeidet mellom aktørene var organisert. Profesjonelle aktører som begår kriminalitet fremheves som en trussel i politiets siste trusselvurdering.

– I denne saken ser vi at det er benyttet en profesjonell aktør for å utføre kriminelle handlinger. Dommen er den første dommen i et større sakskompleks, sier politiadvokat i Økokrim, Anne Line Grøstad.

Skatteunndragelse undergraver velferdsmodellen
I domfeltes skattemelding/næringsoppgave ble det ført opp fiktivt underskudd. For inntektsårene 2013-2018 fikk domfelte på denne måten urettmessige skattefradrag på til sammen 732 853 kroner.

– Skatteunndragelse undergraver den norske velferdsmodellen. Når noen ikke betaler den skatten de skal, faller den økonomiske skattebyrden på et færre antall borgere. Skatteunndragelse bidrar derfor til en urettferdig fordeling av skattebyrdene, sier Grøstad. 

Retten tok utgangspunkt i en straff på fengsel i 6 måneder, men kom etter en konkret vurdering til at straffen skulle settes til 5 måneder, av hensyn til saksbehandlingstid og at domfelte etter hvert hadde erkjent de faktiske forhold. I tillegg ble det gitt en bot på kr. 70 000, hvilket tilsvarte halvparten av den alternative tilleggsskatten.

– Påtalemyndigheten er fornøyd med at retten ser alvorlig på grovt uaktsomt grovt skattesvik, og har idømt en streng straff, sier Grøstad. 

Dommen er ikke rettskraftig.  

 

Kontaktperson:
Anne Line Grøstad 
politiadvokat 
+47 979 80 171

kommunikasjon.okokrim@politiet.no 
23 29 10 30 (08.00-15.45)