«Konkurskriminalitet er et samfunnsproblem som blant annet rammer kreditorene og svekker tilliten til næringslivet. Å selge til underpris i en konkurssituasjon, slik vi ser det er gjort i denne saken, er alvorlig og straffbart», sier førstestatsadvokat Bård Thorsen hos Økokrim.

I 2018 var anleggsentreprenøren K A Aurstad AS i en vanskelig økonomisk situasjon. Den dømte mannen var da hovedeier og styremedlem i bedriften og var ifølge lagmannsretten klar over selskapets økonomiske situasjon. Selskapet solgte maskinparken til konsernselskapet Aurstad Maskinutleige AS for 20 millioner kroner, hvilket var et salg til betydelig under markedspris.

Lagmannsretten bemerket at avtalen hadde en forretningsmessig motivasjon ved at den tilførte selskapet midler, men at dette ikke kunne gjøre handlingen forsvarlig «når den samtidig unndro store verdier fra kreditorfellesskapet uten at kreditorene ble informert og gitt anledning til å agere».

«Dommen viser at det er risiko for streng straff hvis man selger ut selskapets eiendeler til underpris tett oppunder en konkurs», sier Thorsen.

Den tiltalte ble dømt til fengsel i ett år og ni måneder for overtredelse av straffeloven § 404, jf. § 405, jf. § 410. Mannen ble også dømt til å betale saksomkostninger.

Dommen er rettskraftig

For spørsmål om dommen kontakt:
Førstestatsadvokat Bård Thorsen
Telefon: 414 54 172

kommunikasjon.okokrim@politiet.no
t. 23 29 10 30