I 2018 var anleggsentreprenøren K A Aurstad AS i en vanskelig økonomisk situasjon. Den dømte mannen var da hovedeier og styremedlem i bedriften og var ifølge dommen kjent med den vanskelige situasjonen.

Ifølge dommen solgte selskapet en maskinpark med betydelig rabatt, noe som flyttet store verdier ut av selskapet og over til et søsterselskap. I dommen står det: «Etter rettens syn er det straffeskjerpende at saken gjelder et betydelig beløp. Formuesforringelsen var på minst MNOK 10».

«Dommen viser at det er risiko for streng straff hvis man selger ut selskapets eiendeler med rabatt tett oppunder en konkurs», sier førstestatsadvokat Bård Thorsen hos Økokrim.

«Konkurskriminalitet er et samfunnsproblem som blant annet rammer kreditorene og svekker tilliten til næringslivet. Å selge med rabatt i en konkurssituasjon, slik vi ser det er gjort i denne saken, er alvorlig og straffbart», sier Thorsen.

Uforsvarlig transaksjon

K A Aurstad AS solgte maskinparken til konsernselskapet Aurstad Maskinutleige AS for 20 millioner kroner. Om salget sier dommen: «Retten finner at transaksjonen var uforsvarlig fordi den ble foretatt til en så lav pris sammenlignet med eiendelenes reelle verdi, …».

I dommen fremheves også det uforsvarlige ved å gjøre en slik transaksjon uten å informere banken. I dommen står det: «Etter rettens syn er det dramatisk når K A Aurstad AS opptrer på en måte som banken anser som illojalt når de allerede er i brudd med bankens lånebetingelser.»

Den tiltalte ble dømt til fengsel i ett år og ni måneder for overtredelse av straffeloven § 404, jf. § 405, jf. § 410. Mannen ble også dømt til å betale saksomkostninger.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson:
Førstestatsadvokat Bård Thorsen
Telefon: 414 54 172