Eksempler på straffbare handlinger før konkursåpning er at skyldneren har:

  • unnlatt å føre regnskap eller ført mangelfullt regnskap
  • unnlatt å sende inn pliktige oppgaver til offentlig myndighet
  • tatt ut penger ulovlig fra virksomheten

Hvert år åpnes det over 4 500 konkurser i Norge. Undersøkelser viser at straffbare forhold avdekkes i mer enn halvparten av alle konkursbo. Skyldneren kan for eksempel ha unnlatt å sende inn pliktige oppgaver til avgiftsmyndighetene (merverdiavgiftsoppgaver), eller begått grovt kreditorsvik, som påfører kreditorene store tap. Slike handlinger begås ofte sammen med alvorlige brudd på regnskapsbestemmelsene. Dette gjør det vanskelig å oppdage lovbruddene.

Som regel er det bostyrer som oppdager straffbare forhold i forbindelse med konkurssaker. Men bostyrer har gjerne begrensede ressurser, og ofte inneholder konkursberetningen hovedsakelig opplysninger om mindre overtredelser eller tilsidesettelse av regler. Ved mange konkurser viser det seg at skyldneren har opprettet kompliserte selskapsstrukturer med en rekke datter- og søsterselskaper.

Kriminalitet som er knyttet til konkurs, kan rammes av mange forskjellige straffebestemmelser, fra reglene i straffeloven til straffebestemmelser i regnskaps-, skatte- og avgiftslovgivningen. Forbrytelser i gjeldsforhold og konkurs (som for eksempel boforringelse, kreditorbegunstigelse og eksekusjonshindring) har en strafferamme på inntil tre års fengsel, og inntil seks års fengsel dersom overtredelsen er grov. Vesentlige brudd på regnskaps- og bokføringslovgivningen har en strafferamme på inntil tre års fengsel, og inntil seks års fengsel når det foreligger særlig skjerpende omstendigheter.

Hvorfor er det viktig å bekjempe konkurskriminalitet?

Handlinger som påfører kreditorene tap, er et betydelig problem for samfunnet. I noen tilfeller blir kreditorer påført så store underskudd at de selv går konkurs og de ansatte mister jobbene sine.  For samfunnet er det enda mer alvorlig at næringsdrivende som bevisst tapper virksomheten for midler og unnlater å betale offentlige og private kreditorer, ofte kan tilby varer og tjenester til lavere priser enn lovlydige næringsdrivende i samme bransje. Resultatet er en konkurransevridning, slik at lovlydige næringsdrivende blir påført økonomisk skade. Dermed kan den alminnelige forretnings- og samfunnsmoralen bli svekket. Såkalte konkursryttere er et stort og alvorlig problem.