Mannen er dømt for å ha betalt rundt kr 4,6 millioner for fakturaer han visste hadde et fiktivt innhold, som selskapet dermed ikke mottok noen gjenytelser for. Det går frem av dommen at han har forklart at han gjorde betalingene for å spare skatt, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift, samt foreta svarte lønnsutbetalinger. Etter at betalingene var gjennomført fikk han pengene tilbake slik at han kunne lønne ansatte svart og forbruke pengene selv. Det fremgår av dommen at mannen har forklart det ble noen "fine turer i løpet av årene".

Med et slikt opplegg som har vært benyttet i denne saken kan altså betalinger fra lovlydige borgere - som betaler for f.eks. maling og renhold av eget hus basert på en faktura fra en registrert virksomhet inkl. mva. - likevel unndras beskatning og benyttes til svart avlønning. "Dette understreker forholdenes alvorlighetsgrad", uttaler førstestatsadvokat Bender. 

Av dommen fremgår videre at: 

"Siktede har gjort seg skyldig i alvorlig økonomisk kriminalitet. I tillegg til det betydelige beløp, som er et sentralt moment ved straffutmålingen, har overtredelsene pågått systematisk over lang tid med et fast forsett som inkluderer flere selskaper. Systematisk og organisert fiktiv fakturering er et alvorlig samfunnsproblem med betydelige konsekvenser for offentlige myndigheter og konkurrerende virksomheter. Selv om siktelsen er begrenset til grov utroskap er det et sentralt moment at siktede har tilrettelagt for svart økonomi ved utbetalinger til de ansatte. Sterke allmennpreventive hensyn taler for at det reageres strengt mot kriminaliteten saken gjelder." 

Mannen har gitt en uforbeholden tilståelse og ble dømt til 2 år ubetinget fengsel, 5 års rettighetstap og inndragning på kr 562 741.

Dommen er rettskraftig.

Straffesaken er en del av en større ØKOKRIM-etterforsking mot en rekke personer og selskaper mistenkt for omfattende økonomisk kriminalitet innen maler- og renholdsbransjen, som tidligere har vært omtalt i media.

Kontaktperson i ØKOKRIM er førstestatsadvokat Marianne Steensen Bender telefon: 902 04 300.