Nettverket har begått økonomisk utroskap mot 20 selskaper i hovedsak i renholds- og byggebransjen, og bidratt til arbeidslivskriminalitet. En 50 år gammel mann er i Eidsivating lagmannsrett dømt til tre års ubetinget fengsel for grov økonomisk utroskap på kr 9 442 939 mot to av sine aksjeselskaper og hvitvasking av kr 444 357. Saken utgjør en del av et større nettverk for fiktiv fakturering der Økokrim har tiltalt til sammen ni ulike personer, hvorav åtte av disse nå er dømt til ubetinget fengsel.

Utroskapen skjedde ved at tiltalte tappet selskapene gjennom utbetalinger uten noen motytelse, og hvitvaskingen skjedde ved at han mottok urettmessige overføringer som han tok ut i kontanter og leverte tilbake til han som overførte pengene. Mannen må også tåle inndragning av kr 3 800 000.

Like før sommeren falt tingrettens dom der tiltalte fikk 2 års fengselsstraff, hvorav 1 år ble gjort betinget. Inndragningsbeløpet ble av tingretten satt til kr 2 800 000. Økokrim anket straffutmålingen og inndragningen til Eidsivating lagmannsrett, der straffen ble satt til tre års ubetinget fengsel og inndragningsbeløpet økt til 3 800 000 – i tråd med Økokrims påstand. Dommen er ikke rettskraftig.

Større nettverk

Nettverket har begått økonomisk utroskap mot 20 selskaper i hovedsak i renholds- og byggebransjen. Domstolene har i flere av sakene slått fast at hovedformålet med utroskapshandlingene var å unndra skatt og merverdiavgift ved betaling av fiktive inngående fakturaer, og etter tilbakeføring av pengene muliggjøre svart avlønning.

«Dette har vært en omfattende etterforskning av et stort og organisert nettverk som driver med fiktiv fakturering for å unndra betydelige beløp fra statskassen», sier påtaleansvarlig i saken, førstestatsadvokat Marianne Bender.

«Nettverket har tappet samfunnet for store verdier og har i tillegg bidratt til arbeidslivskriminalitet. De 20 selskapene involvert har hatt reelle kunder i markedet, og lovlydige borgere kan derfor uvitende ha bidratt til alvorlig økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet. Det er alvorlig», sier Bender.

Økt fokus på arbeidlivskriminalitet

Inntak og behandling av dette sakskomplekset er et av flere tiltak som Økokrim har igangsatt for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Økokrim har et pågående arbeid for å iverksette ytterligere tiltak som kan bidra til at norsk politi kan heve seg på dette området.

De åtte tiltalte i sakskomplekset er nå dømt for hvitvasking av kr 51 237 329 og økonomisk utroskap av kr 18 706 494, samt må tåle et inndragningsbeløp på kr 8 309 440.

Kontaktpersoner hos Økokrim:

Førstestatsadvokat Marianne Bender, tlf: 902 04 300.
Kommunikasjonsansvarlig Ellen Cecilie Eriksen, tlf: 23 29 10 30