Av dommen fremgår det at kvinnen fikk hjelp av en regnskapsfører, som sa han kunne hjelpe henne med å betale mindre merverdiavgift og få høyere lønn, og at han kom til å sende henne fakturaer regelmessig som hun måtte betale. Kvinnen forklarte at hun stolte fullt og helt på regnskapsføreren og at det ikke streifet henne at dette kunne være ulovlig. Regnskapsføreren er også dømt i det samme sakskomplekset for forsettlig grov hvitvasking, gjennom blant annet å systematisk ha sendt fiktive fakturer for vesentlige beløp over mange år med siktemål å unndra skatter og avgifter, få penger ulovlig ut av selskapet og/eller legge til rette for svart avlønning.

Når det gjelder skyldspørsmålet, uttaler rettens flertall følgende:

"De høye summene, og pengeoverføringene som ble gjort samme dag eller få dager senere, der pengene til slutt ble betalt tilbake igjen til selskapet, er en konstruksjon som flertallet mener at tiltalte forsto var ulovlig, og at aktiviteten var uforenlig med lovlig inntekt. Hun visste også at fakturaene som selskapet betalte ikke var reelle, og at selskapet ikke fikk en motytelse ved betalingen. Hun var en voksen kvinne som i flere år hadde drevet virksomhet med egne ansatte. Flertallet mener at tiltaltes forklaring om at hun ikke forsto at den fiktive faktureringen og videreformidlingen av pengebeløp via hennes private bankkonto var ulovlig, ikke er troverdig."

Og videre angående straffutmålingen:

"Selv om tiltalte ikke har vært en ledende figur i hvitvaskingsnettverket, mener retten at hun like fullt har hatt en klar rolle, og at hennes bidrag har vært av betydning. Uten personer som stiller seg og sin konto til disposisjon, er det vanskeligere å gjennomføre denne type lovbrudd."

Straffesaken er en del av en større ØKOKRIM-etterforsking mot en rekke personer og selskaper mistenkt for omfattende økonomisk kriminalitet innen maler- og renholdsbransjen, som tidligere har vært omtalt i media.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM er førstestatsadvokat Marianne Steensen Bender telefon: 902 04 300