Enhetens primære oppgave er å motta og analysere rapporter om mistenkelige transaksjoner (MT-rapporter) fra rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven. Opplysningene i MT-rapportene bearbeides, berikes, analyseres og videreformidles til politi, kontroll/tilsynsmyndigheter, samt utenlandske samarbeidene tjenester.

EFE er et nasjonalt kompetansesenter for spørsmål relatert til hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av masseødeleggelsesvåpen. I tillegg holder enheten løpende kontakt med aktuelle samarbeidspartnere for å bidra til kompetanse- og metodeutvikling i politiet og hos de rapporteringspliktige. EFE deltar også i aktuelle internasjonale fora hvor ulike problemstillinger innenfor disse områdene behandles, blant annet i FATF (Financial Action Task Force) og Egmont Group.

Mistenkelige transaksjoner (MTR) og rapportering

Dersom rapporteringspliktige har mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller finansiering av terrorvirksomhet, skal de foreta undersøkelser for å bekrefte eller avkrefte mistanken. Dersom undersøkelsene ikke avkrefter mistanken, skal den rapporteringspliktige oversende opplysninger til ØKOKRIM om den aktuelle transaksjonen og om de forhold som har medført mistanke.

Basert på denne informasjonen foretar EFE vurdering og analyse kontinuerlig og sammenstiller med informasjon fra andre tilgjengelige registre/kilder.

Finansiell etterretningsinformasjon fra EFE kan gi tilstrekkelig grunnlag for inngang i nye straffesaker, inngå i eksisterende straffesaker eller andre analyser hos politiet eller kontroll/tilsynsmyndigheter.

Rapportering av mistenkelige transaksjoner (MTR) til Altinn. Mer informasjon om rapporteringsplikten er tilgjengelig på hvitvasking.no.

Statistikk – Mistenkelige transaksjoner (MT-rapporter)

Kontaktinfo EFE

Kontakt EFE per telefon: 23 29 14 05 eller per mail: efe.okokrim@politiet.no