Hva er en mistenkelig transaksjon/et mistenkelig forhold?

Dersom rapporteringspliktige avdekker forhold som kan indikere at midler har tilknytning til hvitvasking eller terrorfinansiering, skal det foretas nærmere undersøkelser (jfr. hvitvaskingsloven § 25).

Nærmere undersøkelser skal alltid gjennomføres dersom det avdekkes forhold som avviker fra den rapporteringspliktiges kjennskap til kunden, kundeforholdets formål og tilsiktede art, eller en transaksjon:

  • synes å mangle et legitimt formål
  • er usedvanlig stor eller kompleks
  • er uvanlig ut fra kundens kjente forretningsmessige eller personlige mønster av transaksjoner
  • foretas til eller fra person i et land eller område som ikke har tilfredsstillende tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
  • på annen måte har uvanlig karakter

Når skal det rapporteres?

Dersom mistanken om hvitvasking eller terrorfinansiering ikke kan avkreftes skal rapporteringspliktige så fort som mulig oversende opplysninger til ØKOKRIM om forholdene (jfr. hvitvaskingsloven § 26).

Hvem er rapporteringspliktige?

Banker, advokater, forsikringsselskap, meglere, regnskapsførere, revisorer, verdipapirforetak,, e-pengeforetak, virksomhet for betalingsformidling, vekslings og oppbevaringstjenester for virtuell valuta og andre jf. hvitvaskingsloven §4. Oversikt over hvem som faller inn under loven finnes i Hvitvaskingslovens § 4.

Hvor mange MT-rapporter mottar ØKOKRIM?

I 2019 mottok vi 11564 rapporter om mistenkelige forhold. . Den største andelen ble rapportert av banker.

Er en MT-rapport en anmeldelse?

Oversendelse av en MT-rapport ikke er en politianmeldelse. Formålet med rapporteringsplikten er å gjøre det enklere å avdekke profittmotivert kriminalitet og å hindre at finansinstitusjoner og andre rapporteringspliktige misbrukes i hvitvaskingssammenheng.

Hva skjer når ØKOKRIM mottar en MT-rapport?

De rapportene ØKOKRIM mottar, blir analysert ved Enheten for finansiell etterretning (EFE). EFE er Norges nasjonale Financial Intelligence Unit (FIU). Enhetens primære oppgave er å motta og analysere rapporter om mistenkelige forhold (MT-rapporter) fra rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven. Opplysningene i rapportene bearbeides for å gjøre dem tilgjengelig for sentrale og lokale politiorganer, kontrollmyndigheter og tilsynsmyndigheter og andre lands hvitvaskingsenheter. De bearbeidede opplysningene videreformidles så i form av etterretningsrapporter, analyser eller anmeldelser.

Hva betyr det å stanse en transaksjon?

Enheten for finansiell etterretning (EFE) kan i særlige tilfeller forby gjennomføring av en transaksjon (jfr. hvitvaskingsloven § 27). Å stanse en transaksjon er et inngripende tiltak og gjøres kun etter grundige vurderinger. Ofte vil stans av en transaksjon være tidskritisk.  Ved å stanse en transaksjon vil kriminelle kunne hindres fra å motta utbytte og hvitvaske midler som stammer fra kriminelle handlinger.

Avsløring av undersøkelser og rapportering?

Rapportene ØKOKRIM mottar fra rapporteringspliktige danner et grunnlag for myndighetene til å kunne avdekke kriminalitet. Objektene i rapporten får ikke, og skal ikke ha, informasjon om at vedkommende er rapportert til ØKOKRIM.

Gangen for en MT-rapport

Les mer:

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) (Lovdata)
Hvitvasking og terrorfinansiering (Finanstilsynet)