En sentral oppgave for EFE er å motta og analysere rapporter om mistenkelige forhold (MT-rapporter) fra rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven. Opplysningene i MT-rapportene bearbeides, berikes, analyseres og videreformidles til politi, kontroll/tilsynsmyndigheter, samt utenlandske samarbeidene tjenester.

EFE er et nasjonalt kompetansesenter for spørsmål relatert til hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av masseødeleggelsesvåpen. I tillegg holder enheten løpende kontakt med aktuelle samarbeidspartnere for å bidra til kompetanse- og metodeutvikling i politiet og hos de rapporteringspliktige. EFE deltar også i aktuelle internasjonale fora hvor ulike problemstillinger innenfor disse områdene behandles, blant annet i FATF (Financial Action Task Force) og Egmont Group.

Rapportering til ØKOKRIM

Dersom rapporteringspliktige avdekker forhold som kan indikere at midler har tilknytning til hvitvasking eller terrorfinansiering, skal det foretas nærmere undersøkelser. Dersom undersøkelser avdekker forhold som gir grunnlag for mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering, skal rapporteringspliktige oversende opplysninger til Økokrim om forholdene.

Les mer om rapportering her:

Statistikk – Mistenkelige forhold (MT-rapporter)

Kontaktinfo EFE

Kontakt EFE per telefon: 23 29 14 05 eller per mail: efe.okokrim@politiet.no

Åpningstider mandag–fredag 09:00–15:00