Opplysninger som oversendes etter hvitvaskingsloven § 26 skal så vidt mulig inneholde beskrivelse av bakgrunnen for mistanken, herunder opplysninger om mistenkte, om eventuelle tredjepersoner, eventuelle kontoopplysninger og opplysninger om bevegelser på konto, opplysninger om transaksjonens art og størrelse og hvorvidt transaksjonen er gjennomført samt til hvem midlene skal overføres og midlenes opprinnelse. Som supplement til opplysningene bør relevante dokumenter vedlegges eller ettersendes.

MT-rapporten skal inneholde følgende opplysninger:

 • Grunnlag for MT-rapporten (hvorfor rapporteres det)
 • Transaksjonens referansenummer - melders egen referanse
 • Dato for transaksjon
 • Transaksjonens retning – sendt eller mottatt
 • Transaksjonens destinasjon (land)
 • Type transaksjon, formål og beskrivelse
 • Beløp (NOK)
 • Beløp (annen valuta)
 • Impliserte personers (objekt det rapporteres på) fornavn og etternavn
 • Impliserte personers fødsels- og personnummer
 • Impliserte personers adresse, telefon, arbeid og nasjonalitet dersom dette er kjent
 • Impliserte personers identifikasjonsdokument
 • Impliserte firma (navn, organisasjonsnummer, adresse)
 • Andre tilknyttede personers fornavn, etternavn og adresse, fødsels- og personnummer dersom dette er kjent