(1) Loven gjelder for følgende juridiske personer:

a) bank
b) kredittforetak
c) finansieringsforetak
d) Norges Bank
e) e-pengeforetak
f) foretak som driver valutavirksomhet
g) betalingsforetak og andre som har rett til å yte betalingstjenester
h) verdipapirforetak
i) forvaltningsselskap for verdipapirfond
j) forsikringsforetak
k) foretak som driver forsikringsformidling som ikke er gjenforsikringsmegling
l) verdipapirregister, i tilfeller der verdipapirregisteret ikke benytter ekstern registerfører som er rapporteringspliktig. For kontohavere og utstedere som har ekstern registerfører som er rapporteringspliktig, er det registerføreren som er rapporteringspliktig.
m) foretak som driver depotvirksomhet
n) forvalter av alternative investeringsfond
o) låneformidlingsforetak

(2) Loven gjelder også for følgende juridiske og fysiske personer i utøvelsen av deres yrke:

a) statsautoriserte og registrerte revisorer, godkjente revisjonsselskaper og revisorer som er ansvarlig for revisjon av regnskap for kommune, fylkeskommune eller kommunalt eller fylkeskommunalt foretak. Tilbyr personer eller foretak som nevnt i første punktum virksomhetstjenester, er de uansett underlagt loven på dette grunnlaget.
b) autoriserte regnskapsførere og autoriserte regnskapsførerselskaper. Tilbyr personer eller foretak som nevnt i første punktum virksomhetstjenester, er de uansett underlagt loven på dette grunnlaget.
c) advokater og andre som ervervsmessig eller stadig yter selvstendig rettshjelp, når de på klientens vegne utfører finansiell transaksjon eller en transaksjon som gjelder fast eiendom, eller når de bistår ved planlegging eller utføring av transaksjon for klient i forbindelse med

  1. kjøp og salg av fast eiendom eller virksomhet
  2. forvaltning av en klients penger, verdipapir eller andre aktiva
  3. åpning eller forvaltning av bank- eller verdipapirkonto
  4. fremskaffelse av nødvendig kapital til opprettelse, drift eller ledelse av selskap
  5. opprettelse, drift eller ledelse av selskap, fond eller en lignende juridisk person eller formuesmasse, herunder utenlandsk trust eller tilsvarende juridisk arrangement​​

d) eiendomsmeglere og eiendomsmeglingsforetak
e) tilbydere av virksomhetstjenester
f) personer med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester
g) tilbydere av spilltjeneste

(3) § 5 gjelder for forhandlere av gjenstander

Les mer om beløpsgrense for kontantvederlag her (lenke)

(4) Når rapporteringspliktige fysiske personer etter annet ledd er ansatt i rapporteringspliktige juridiske personer etter samme ledd, er det bare den juridiske personen som er underlagt reglene i loven om risikovurdering, rutiner, internkontroll, opplæring og varsling.
(5) Departementet kan i forskrift gi regler som gir loven anvendelse for foretak som formidler finansiering ved donasjon, og for vekslingsplattformer og oppbevaringstjenester for virtuell valuta.

(6) Departementet kan i forskrift gi regler om lovens anvendelse for agenter av utenlandske betalingsforetak, herunder gjennomføring av tilsyn og ileggelse av sanksjoner.

(7) Departementet kan i forskrift gjøre unntak fra bestemmelsene i loven for rapporteringspliktige som driver sporadisk eller svært begrenset finansiell aktivitet og for tilbydere av spilltjenester.