MT-rapport er ikke en anmeldelse

Oversendelse av en MT-rapport ikke er en politianmeldelse. Formålet med rapporteringsplikten er å gjøre det enklere å avdekke profittmotivert kriminalitet og å hindre at finansinstitusjoner og andre rapporteringspliktige misbrukes i hvitvaskingssammenheng. De rapportene ØKOKRIM mottar, blir analysert ved Enheten for finansiell etterretning. Opplysningene i rapportene bearbeides for å gjøre dem tilgjengelig for sentrale og lokale politiorganer, andre kontrollmyndigheter, eller andre lands hvitvaskingsenheter. De bearbeidede opplysningene videreformidles så i form av etterretningsrapporter, analyser eller anmeldelser.

Rapportene ØKOKRIM mottar fra rapporteringspliktige danner derfor et grunnlag for mulighetene til å kunne avdekke denne type kriminalitet. De impliserte i rapporten får ikke, og skal ikke ha, informasjon om at vedkommende er rapportert til EFE/ØKOKRIM. Det er først når det er åpnet straffesak og personen får status som mistenkt, at vedkommende får vite om at det foretas undersøkelser.