25 951 bedragerianmeldelser på kom inn til politiet i 2023. Dette utgjør ca. 8 prosent av alle anmeldte lovbrudd til politiet. Økokrim ser at bedragerier hvor kriminelle tar i bruk teknologi er den formen for bedragerier som øker mest. 
 
Det er store tall, særlig når vi vet at det også er store mørketall på området. Bedragerier utfordrer tilliten i samfunnet og undergraver hele samfunnet vårt.  Hvis folk mister tilliten til teknologiske løsninger, banker, offentlige myndigheter og andre viktige samfunnsinstitusjoner er det fare på ferde. Derfor er det viktig at politiet evner både å forebygge og avdekke slik kriminalitet, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth. 
 
Digitale bedragerier rammer alle aldersgrupper og alle samfunnslag. Teknologien utvikler seg stadig, og bedragerikampanjene blir stadig mer målrettede. Kunstig intelligens og deepfake, hvor personer kan gi seg ut for å være andre både på telefon og på video, gjør bedragerier enda mer troverdige.
Tidligere var det typisk eldre personer og personer med lav teknologikompetanse som ble svindlet. Det vi ser nå, er at det finnes en bedragerimodus for alle, sier Lønseth. 
 
Digital løsning for anmeldelser av bedrageri kommer 
I forbindelse med satsingen på bedrageri i Økokrim, jobber politiet nå med en nasjonal løsning som vil gi privatpersoner og næringslivet mulighet til å levere digitale anmeldelser av bedragerier. Med en digital løsning for innlevering av bedragerianmeldelser, forventer Økokrim at antall anmeldelser vil øke betydelig, og at det vil gi bedre oversikt over mørketallene. 
Vi håper at denne tekniske løsningen vil senke terskelen for å anmelde nettbedragerier. Digitale anmeldelser vil gi oss bedre datakvalitet og politiet kan analysere og automatisere behandlingen av det store omfanget av anmeldelser på en effektiv og tilfredsstillende måte, sier Lønseth.
 
Det er ikke klart når løsningen vil være på plass, men så snart politiet kan være sikre på at anmeldelsene kan leveres på en sikker måte, vil politiet starte utprøving av løsningen. 
 
En etterforskning kan oppklare flere hundre anmeldelser
Oppklaringsprosenten er kun på 24 prosent i 2023, som er ca. 2 prosent nedgang fra 2022. Det er imidlertid mulig å oppklare mange anmeldelser dersom man finner frem til de som står bak og organiserer bedrageriene. 
 
En Økokrim-etterforskning som pågår nå, ser ut til å kunne løse 141 enkeltanmeldelser. I samme sak er det identifisert ytterligere 282 fornærmede over hele Norge, etter at etterforskningen startet.
En etterforskning hos oss har potensiale for å løse mange saker, siden bedrageriene ofte foregår organisert, og bakmennene er gjerne i utlandet. Derfor kan ikke politiet se på hver enkelt anmeldelse. Vi ønsker å jobbe med bedragerilovbrudd på en mer helhetlig måte, og mener dette er veien å gå for å forebygge og bekjempe denne formen for kriminalitet, sier Lønseth. 
 
Økokrims bedragerienhet på Gjøvik er under etablering. Økokrim er allerede i gang med større etterforskninger, og det er forventet at bedragerienheten er fullt operativ høsten 2024. Enheten skal også jobbe med å utvikle teknologi for å forebygge og avdekke digitale bedragerier.
 
Antall lovbrudd 2019 2020 2021 2022 2023
Bedrageri, i alt       20798 18897 18877 23028 25951

Les mer om hvordan unngå å bli bedratt her og på politiets nettsider