Politiet mottok drøyt 27 600 anmeldelser på statistikktypen "økonomi" i 2022, mot i overkant av 24 100 året før. Økningen skyldes flere registrerte anmeldelser på bedrageri. I 2022 anmeldte rekordhøye 23 100 personer bedrageri, mot nærmere 19 000 året før, en økning på over 20 prosent.  

Noe av økningen skyldes trolig en normalisering etter koronapandemien, men antall registrerte anmeldelser er fortsatt høyere enn før pandemien. I 2019 anmeldte om lag 21 100 personer bedrageri. Anmeldelser av bedrageri utgjør over 80 prosent av alle anmeldelser på økonomisk kriminalitet. 

De fleste av bedragerisakene gjelder digital svindel. Det skyldes at vi i større grad lever livene våre på nett.  

- De kriminelle utvikler seg i takt med digitaliseringen av samfunnet. Vi ser at vinningskriminaliteten har forskjøvet seg over mot det digitale rom. Dette er i tråd med hva vi har forventet og varslet om i tidligere trusselvurderinger, sier Lønseth.  

Store mørketall  

Mørketallene er store på dette kriminalitetsområdet. Bankene rapporterer en betydelig økning av bedragerier, spesielt phishing, altså "nettfisking", som typisk er kriminelle som prøver å fiske ut personlig informasjon via e-post. Spoofing er også en vanlig metode. Da ringer bedragerne og oppgir at de er fra politiet eller banken din. Det er ofte organiserte kriminelle som står bak massebedragerier, som for eksempel investeringsbedrageri. Flere av disse personene kan også knyttes til annen alvorlig kriminalitet.  

Oppretter ny bedragerienhet  

Oppklaringsprosenten går kraftig ned på bedragerier. Det skyldes blant annet den store økningen i antall saker, og at politiet ikke har ressurser til å prioritere de mindre forholdene. I tillegg er det stadig flere organiserte utenlandske nettverk av bedragere, som stadig blir mer profesjonelle. 

Politiet skal derfor øke innsatsen mot forebygging og bekjempelse av bedragerier, ved å opprette en egen bedragerienhet underlagt Økokrim.  

- Vi må ta grep om denne utviklingen. De kriminelle opererer gjerne over landegrenser, og har stor omstillingsevne. Da må politiet trappe opp innsatsen, for å klare å finne og straffe gjerningspersonene. Vel så viktig vil likevel det forebyggende arbeidet være, da vi aldri kommer til å ha nok ressurser til å straffeforfølge alle, sier Lønseth.

Bedragerienheten skal jobbe med straffesaker og forebyggende tiltak. Det gjenstår fortsatt en politisk beslutning på hvor bedragerienheten skal lokaliseres.  

Les mer om hvordan unngå å bli bedratt her

 

Antall lovbrudd 2018 2019 2020 2021 2022
      Bedrageri, i alt 22 094 20 798 18 897 10 877 23 028
         Mindre bedrageri og bedragerilignende handlinger 2 569 2 002 1 757 1 759 2 007
         Bedrageri 17 323 16 461 14 813 14 895 18 781
         Grovt bedrageri 2 202 2 335 2 327 2 223 2 240

 

Økonomisk kriminalitet
Kriminalitetskategorien "økonomisk kriminalitet" er vid og omfatter bedrageri, skatte- og avgiftskriminalitet, ID-krenkelse, korrupsjon og påvirkningshandel, kreditorrelaterte lovbrudd, regnskapsovertredelser, økonomisk utroskap og andre økonomilovbrudd, herunder blant annet hvitvasking, underslag og verdipapirloven.